zaterdag 12 december 2009

Demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting

Demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting

Kom demonstreren tegen het politieke proces tegen Geert Wilders
20 januari 2010 wordt een cruciale dag in de verdediging van onze vrijheid. Dan start het politieke proces tegen Geert Wilders. In opdracht van het Gerechtshof Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie Geert Wilders gedagvaard. De tenlastelegging luidt: groepsbelediging van moslims, aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslims vanwege hun godsdienst en aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen vanwege hun ras. Eerder zag het OM overigens geen enkele aanleiding tot vervolging over te gaan.
Bent u ook tegen het politieke proces tegen Geert Wilders en wilt u opkomen voor de vrijheid van meningsuiting? Kom dan ook demonstreren! Op 20 januari a.s. om 9.00 uur bij de Rechtbank in Amsterdam.

Ja, ik kom ook demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting op 20 januari a.s.

Lees meer...

Het islamitische "offerfeest".

Weer tintallen miljoenen dieren minder!

Massale slachting is gestart, door de enorme toename van moslims, worden er ook steeds meer dieren afgeslacht. Exponentiële toename van de moslims is een harde feit dat dit achterlijk ideologie gevaarlijk is voor de natuur, ze bedreigen hele ecosysteem. Binnenenkele dagen zijn er weer miljoenen dieren gedood, onder de naam"offerfeest"...Werkelijk verschrikkelijk. Nu hoor je de Partij voor dedieren niet, als deze dieren op schroeierige manier afgemaakt worden!
De manier waarop islamieten met de dieren omspringen is overduidelijk. In naam van stamleider Allah (biologische vader vanMohammed) worden de dieren met een mes onverdoofd de keelovergesneden. Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd diegemiddeld 3 a' 4 minuten duurt, willen Moslims massaal lekker toekijken hoe het dier veel pijn lijdt. Moslims slachten dieren demonstratief omdat ..
Afkeer, afschuw en allergie voor deze 'godsdienst' wordt met de dag groter. Men kots er letterlijk van. !Deze praktijken passen niet in de westerse wereld. Deze massale, demonstratieve slachtpartij is niet van deze tijd, vroeger waren er minder Moslims en ook dus ook minder slachtoffers, maar nu de explosieve groei van de moslims bedriegt de dieren en dus ook hele ecosysteem. Je moet deze barbarij nu bestrijden! Deze "offeraars" verplichten hun kinderen mee te doen, niet naarschool of werk, maar naar "slachtfeest"; op deze manier groeien ze opin een barbaarse cultuur. Ze worden geconfronteerd met in koele bloedeeen beest levend de keel doorsnijden en dood laten bloeden en dat isnou net de druppel betreft overvallen moorden etc.

Zo zijn er in degrootsteden tal van moordenaars en criminele bendes actief. Moslim
wilt zijn prooi liever met de mes ombrengen! Sinds deze Moslims allerlei wijken onder controle hebben, zien we meer moorden met demessen (in plaats van heilige zwaard, wordt nu passende mesgebruikt!). Zie Theo van Gogh en al die laatste moordpartijen van deTurken en Marokkanen in Amsterdam...Dit is wat Mohammed aanbood aanzijn volgelingen, en je hoeft niet lang te denken over wat voor slagmensen hier graag deel van zouden willen uitmaken. Moslims inNederland laten een 'soldatengodsdienst' zien die is vormgegeven in een soort 'georganiseerde bende'. zie: explosief groeiende Turkse enMarokkaanse jeugdbendes in grootsteden. De aantrekkelijkheid voor deze moslimjongeren is dat ze gezamenlijk op een lange plundertocht zijn ineen "kafir land" voor hun heilige gazha! De buit, waaronder ook vrouwen, mogen ze straks met overmacht onder elkaar verdelen. De erecode voor deze 'heilige bende' is vastgelegd in de Constitutie vanMedina', en dat is een duidelijk erecode voor roofridders, die elkaar bijstaan door dik en dun en geen afvalligheid en verraad toestaan.

Mohammed heeft persoonlijk zijn tegenstanders uit de weg laten ruimen- hij liet ze afslachten - en dit gebruik is via de sunna een onderdeel van de sharia en van de 'islamitische manier van leven'geworden. Na Mohammed zijn alle "heilige" volgelingen tijdens machtstrijd "halal" gedood meestal met de mes of zwaard: zie Ali, Osman, Omar,Ebubekir, Hussein, etc.. Een mens onterende ideologie en de tirannie van barbarse leiders, die ze met dat godslasterlijke boek in handenal 1400 jaar dom, arm, bang en in slavernij houden. .

Moskeeën bouw is weliswaar belangrijk voor depolitiek islam die Nederland via immigratie en hoge geboortes van de geïndoctrineerde moslims wilt veroveren. Moslimvrouw met de aparte
kleiding: deze vrouwen moeten alleen met de moslimsmannen trouwen en uitsluitend moslim genen dragen, dit is puur racisme!? Het uitgangspunt is de constant aanwezigheid en snelle voortplanting vande Moslimpopulatie: hun kleiding (hoofddoek, burka etc...) ofculturele - religieuze regels zijn verzonnen om deze succesvolle voortplanting te realiseren en vervolgens land veroveren via de aantallen. Moslims geloven dat hun ras beter is en dus hun genen moeten beschermd worden tegen de niet_moslims; een vrouw die datmaterie draagt moet altijd met een hoofddoek of iets anders herkenbaar blijven, moslimvrouw met een duidelijke symbool is bestemd voor een moslimman. Zelfde moslimman heeft meer rechten, hij mag wel met een niet- islamitische vrouw omgaan, verkrachten of "trouwen" en dit iswel goed voor de islam! moslimman onderwerpt ook niet -islamitischevrouwen aan de islam en zijn kinderen krijgen automatisch islamitische etniciteit. Het is overduidelijk: op deze manier islamitische etniciteit verbreiden in een niet-islamitische land is een eenzijdig proces die gelijk is de ondergang van het gastland.

Lees historie:Mohammed heeft voor zijn strategie, het huwen met meerdere vrouwen enook waar toegestaan; gezinsvorming d.w.z. migratie van vrouwen,gezinshereniging d.w.z. vervolgmigratie van verwanten en het verwekken van veel kinderen toegepast. Omdat de woestijn geen grotebevolkingsconcentraties kon voeden, deden de bedoeïenen aanbevolkingscontrole door infanticide. Mohammed verbood deze praktijk omzijn doel te bereiken en het is gelukt, zijn beslissing leidde tot eenbevolkingsexplosie nuttig voor de verovering van niet-Arabischegebieden.Enorme groei van de arabieren veroorzaakte grote immigratie naarandere landen, in de vruchtbare boog van Palestina, door Noord-Syriëtot aan de monding van de Eufraat en de Tigris ontstonden meteen
Moslim koloniën, net als nu in Rotterdam, Amsterdam, Denhaag,Utrecht, Haarlem etc... inhoudelijk is hele proces zelfde gebleven:«« Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een landwaar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creërenen als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij hetbeste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen jedoel. »»Op 20 augustus 636 werden de Byzantijnen verslagen door het barbaarseArabisch-Islamitische leger bij de grensrivier de Yarmuk (eenzijrivier van de Jordaan) op de grens van Syrië en Jordanië. En ookvia zelfde immigratie waren er langs de grenzen van Perzië en hetByzantijnse Rijk, kleine Arabische koloniën ontstaan net als nu in de7 grote steden van Nederland...De oorspronkelijke bevolking leefdedaar onder zware druk van de islamitische verbreiding en door defouten van de Christelijke bestuurders jegens de tolerantie voor detalrijke islamitische immigranten koloniën. Toen beschouwden dezebestuurders Moslims, net als nu in Nederland een soort arme gelovigen!Maar de islamitische_meerderheid via immigratie en geboortes werdonvermijdelijk en vervolgens christelijke bestuurders die dit mogelijkgemaakt hadden werden ook afgeslacht.638 Moslimkruisvaarders veroveren en annexeren Jeruzalem, voorafgaandbekende lange islamitische immigratie.In 630 na Christus, leidde Mohammed een leger van 38.000 djihadistenrichting het noorden om de Byzantijnen te bevechten. Hij stopte inTaboek, een stad in het noorden van Saoedi-Arabië vandaag, maar in dezevende eeuw was het een soort niemands land, waar noordelijke stammenleefden. Hij had een gerucht gehoord dat de Byzantijnen een massaalleger hadden verzameld. Maar het gerucht was vals, want zij kwamennooit tevoorschijn. Niettemin moet op de noordelijke stammen de
profeets noordelijke mars een diepe indruk hebben achtergelaten. Hijwas in staat om overeenkomsten uit hen te trekken, zeggend, inconcreto, dat zij veilig zouden zijn van agressie (lees: agressie vanMohammed zelf) als zij een belasting betaalden voor het “voorrecht” omte leven onder zijn “bescherming”. Mohammed toonde zijn volgelingenhoe mensen te behandelen die moslimlegers confronteerden na zijn dood(soera 9:29). (1) De aangevallen regio of stad kan vechten en sterven;(2) zij konden moslims worden en een gedwongen liefdadigheidsbelastingbetalen, de zakaat; of (3) de joden en christenen konden hun geloofhouden en een djizja belasting betalen. Er was weinig hoop voorpolytheisten en hun religieuze “vrijheid” onder de islam. In 634stormde moslimlegers uit het Arabische schiereiland en begonnen hunveroveringen, die Palestina bereikten en andere dichtbij gelegenregio’s spoedig daarna. In 638 veroverden moslims Jeruzalem.Het Perzische rijk was ook door de vreselijke islamitische immigratievolkomen in verval geraakt en heeft uiteindelijk voor de islamitischebarbarisme gekozen. Migratie en de vorming van geïsoleerdemoslimgemeenschappen in het te veroveren Perzie, was er zo diep dat erdebeschaving van duizenden jaren zich niet meer kon herstellen. Virusheeft Perzie vernietigd.Na Perzie gingen de Arabieren naar de Turkse stammen die ook in desteppen een primitieve leven hadden. Turken wisten niks van debeschaving, Arabieren hebben rijke landen belooft, met beloften vanheerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen inhet westen en Turken worden meteen gemobiliseerd om nog meer landen teveroveren. Turken wisten niks van cultuur, muziek, kunst etc. EnTurken met Arabieren samen zijn nog gevaarlijker geworden voor de rest vanwereld...Een criminele ideologie die alle barbaren verenigde tegen de
zwakke beschaving..circa 800 na Christus: Islamitische Turken aan de grens vanByzantijnse Rijk. Immigratie naar rijk is gestart. Veel turken warenals arbeider binnengedrongen en in het oosten van Byzantijnse Rijk, inArmenië en Kurdistan ontstonden meteen zelfde islamitische koloniën.Deze grensgebieden werden steeds verzwakt, nomadische moslims kregenin allerlei strategische gebieden meerderheid, net als nu inNederland... Arabieren in het zuiden en Turken vanuit oosten.1071: immigratie van Moslims was er zo ver; er waren honderdenduizenden moslims binnengesluisd en Turken met hun barbarse legerstonden uiteindelijk klaar om de deze karwei af te maken... Inmalazgirt verloren de christenen en ondergang van oost- Romeinen wasbegonnen. Klein Azie (Anatolie, huidige turkije) is onder de voetgelopen van al die vijandelijke immigranten uit alle steppen enwoestijnen .circa 1300 na Christus: immigratie naar Balkan landen is begonnen.Venetië hielp nomadische turken via zee bij de bosporus naar Europesevasteland... Zij werden opgehitst door Venetianen, die er belang bijhadden hun concurrent Constantinopel duurzaam te verzwakken.Maar immigratie van de moslims was enorm en hadden de turken nu ookvaste voet op de balkan.Mede door deze verscheurdheid van de westersevolkeren kregen de Turken onder Murat I en zijn zoon Beyazit I vastevoet in Europa (Thracië 1362, Macedonië 1387), voorafgaandeislamitische immigratie naar de balkan landen. Een stel barbaren vanduistere origine. Hoeveel smadelijk nederlagen hebben zij dechristenheid al niet toegebracht? Voor welk soort meedogenloos geweldbleven we gespaard? Duidelijk is evenwel dat het immense Turkse rijkniet door eigen verdienste is tot stand gekomen. Feit is dat dezebevolkingsgroep, die met ongehoorde brutaliteit al eeuwenlang de hele
beschaafde wereld aanvreet en verzwakt, volgens verscheidene auteursvanuit gebieden rond de Kaspische zee het Perziche rijk en KLein-Aziëis binnengedrongen.De val van Constantinopel1453 was dus Constantinopel (huidige Istanbul) het middelpunt van destrijd tussen dewesterse volkeren en Islamitische Turken. Constantinopel waseeuwenlang de grootste stad van Europa.Op 29 mei 1453 kwam er een einde aan het Oost-Romeinse Rijk met deverovering van Constantinopel door de Ottomaanse sultan Mehmet II. DeOsmanen - naar de stichter van deze Turkse stam, Osman I - zijn deopvolgers van de Seldsjoeken. Mechmet II was een absoluut heerser enwerd beschouwd als kalief oftewel beschermer en heer van dewereldwijde moslimgemeenschap. Constantinopel werd daardoor alshoofdstad van het Osmaanse rijk een centrum van islamitischeinvasiemacht. De ‘Turkenkrijg’ behandelt de vraag of het Westen haarkrachten moet bundelen om de opmars van de Turken definitief een halttoe te roepen. Door de Turken istanbul ( omdat de barbaren niet kondenlezen, hebben ze de naam van deze stad verkeerd gespeeld) genoemdeConstantinopel was sinds de verovering door Mehmet in 1453 het centrumvan het verdere islamitische invasie in Europa. In 1526 werd Hongarijeonder de voet gelopen en drie jaar later sloeg een Turkse legermachthet beleg rond Wenen. Het Westen kon de dreiging die uitging van eenexpansionistische moslims niet langer negeren. Bosnië, Kosovo, Albaniëen Macedonië zijn ook onder de voet van islamieten gelopen.Invasie van europa Inmiddels heeft de islam tientallen miljoenen volgelingen naar WestEuropa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Dit is degevaarlijkste ontwikkeling in de Europese geschiedenis. We geven aljaren vele miljoenen belastingsgeld aan moskeeën, moslimscholen,subsidies voor allerlei wazige clubjes en organisaties, moslimomroep,
gezinshereniging, kinderbijslag en andere uitkeringen voor moslims inhun land van herkomst, clubhuizen en verre reizen voor agressievemoslimcrimineeltjes, nog meer huisvesting en gezondheidszorg voor deonverdraagzaam, humorloos en bovendien gevaarlijke massa! Deze Turkseen Arabische moslims, voornamelijk geproduceerd via huwelijkmigratie,zorgen voor een groot nageslacht om andere volken in aantal teovertreffen en te overheersen. Tsunami van neef en nicht huwelijkenvan honderdduizenden zijn nu met eigen winkels, straten, wijken,moskeen, scholen en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. Door destrenge bloedverwaandheid ontstaat een volk die bijna 90% zelfdefamiliale genen voortplant en generaties creëert die steeds meerafwijkende psychologie (crimineel, agressief, intolerant..) hebben.Men ontvangt alleen de Turkstalige of Arabische radio en televisie, erkomen steeds meer islamscholen, moskeen of andere soort internaten bijom jeugd te controleren totdat ze meerderheid krijgen. In de grotesteden in Nederland schieten de moskeen 'als paddestoelen uit degrond'. De Christenen mogen ook geen kerken met torens bouwen inmoslimlanden. Dus waarom wel minaretten en moskeeën in Christenlanden.Uitsluitend akkoord gaan als er een keiharde toezegging komt dat inálle moslimlanden een gelijk aantal christelijke kerken mag wordengebouwd. Anders een volmondig nee tegen de uitbreidingsdrang van deislam. Deze tolerantie van een intolerante religie gaat Nederlandopbreken! De 'provincialen' hebben geen weet wat zich afspeelt in degetto wijken: iedere stroming, land van afkomst een eigen moskee!'Wooneen tijdje in deze wijken en ervaar het 'alle neuzen naarMekka-gevoel': Onthutsend en in strijd met de verworven vrijheden waaronze Nederlandse voorouders voor vochten! Nu wilt men ookislamitische feesten gaan invoeren, "gebed' s" propaganda vanuit
minaretten hebben ze tijdelijk uitgesteld, niettemin wordt in heleproces wel degelijk de schreeuw via hoge minaretten tot verbreidingvan de islam verplicht gesteld voor iedere moskee, als onderdeel vanhun doel. Er moet een soort etnische zuivering komen rondom moskeen, 5keer schreeuwen is essentieel om te laten zien dat de bewoners vandeze wijken en steden zich moeten onderwerpen aan deze nieuwemachthebbers: "hier zijn we, dit is een moslimgebied". Dezegevaarlijke toestanden passen niet in onze beschaafde maatschappij,net zo min trouwens als hoe jeugd wordt behandeld om islamitischebevolking te verbreiden. internaten, aparte Islamscholen,koranscholen, islamitische stichtingen etc...Maar daar zijn we bereidwetten voor te maken, maar oh wee als iemand nog maar durft te wijzennaar die 'heilige' moslims, dan loopt het het kabinet dun door debroek. Alsof ze bang zijn dat er een gaat zwellen en boem doet.Moslims zijn nu sterker geworden en eisen nog meer van hun vazallen:--Beroep op de grondwet om hun doelen te bereiken. Ze willen overalgrotere moskeen neerzetten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheidvan godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs,vrijheid van vereniging. maar deze principes en rechten erkennen zijniet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist.--Dubbele nationaliteit. Door de oorspronkelijke nationaliteitblijven moslims in ons land onderworpen aan buitenlands islamitischgezag en toezicht van hun ambassades en andere staatsambtenaren, deimams. Zij moeten daar zelfs hun militaire dienstplicht vervullen.Door de Nederlandse nationaliteit mogen zij niet worden uitgewezenwegens antiwesterse of zelfs criminele of terroristischeactiviteiten..--Subsidies: Islamitische organisaties worden zonder uitzonderinggesubsidieerd zodat de Nederlandse overheid de islamitische aanval op
de Nederlandse cultuur en rechtsorde financiert.--Infiltratie in alle politieke partijen, politie, justitie,rechtspraak, onderwijs, uitkerende en subsidiërende instanties.is hetbelangrijkste doel van geschoolde islamieten. Dat is een effectief(en voor hen zelf heel lucratief) wapen om de Nederlandsedemocratische rechtsorde van binnenuit te vernietigen. Nederlandsepolitieke partijen en overheden werken daar enthousiast aan mee.--Huwelijksmigratie. Zeventig tot tachtig procent van de tweede enderde generatie islamitische allochtonen haalt een en niet zelden, nascheidingen meerdere huwelijkspartners uit het land van herkomst.Daarmee vermenigvuldig je het aantal gezinnen en de toch al zeer hogegeboortecijfers.--Kinderbijslag. De hele islamitische bevolkingsexplosie wordt verdergefinancierd en versterkt door de genereuze kinderbijslag.Onafgebroken roept men dat de Moslims slechts een verwaarloosbareminderheid vormen. Men ontkent dat deze ongewapende demografischeoorlog die nu van binnenuit uitgevoerd wordt, veel gevaarlijker is danhaat zaaiende imams en gewelddadige moslim fundamentalisten dieoproepen tot de gewapende jihad. Islam is geen geloof. Islam is eenfascistische ideologie, waarbinnen geloof wordt misbruikt omwereldwijd anderhalf miljard moslims onderde duim te houden.Een moslim wordt als moslim geboren en zal als moslim sterven. Zonderdat hij of zij daar zelf een stem in heeft gehad. Een moslim gaatnooit naar een Christelijke kerk of naar een joodse Synagoog. Sterkernog, zou hij zich al verweren tegen deze sowieso strafbare schendingvan de psychische integriteit, dan loopt de moslim ook nog eens kansvermoord te worden. De sleutel tot het succes van de islam: kritiek isverboden, verheerlijking en verering van Mohammed en Allah is een
plicht. Wie iets negatiefs over Mohammed durft te zeggen, wordtgeëlimineerd. De sociale controle is totaal. Elke vorm van kritiek istotaal uit de islamitische wereld verboden, het is zelfs verdwenen uithet voorstellingsvermogen van de Turken en Marokkanen. Moslims durvenzelfs niet eens meer iets negatiefs over Mohammed te dénken. Om dezereden zien we de meerderheid van de moslims dan ook als eenslachtoffer van een gewetenloze narcistische heerser die bij zijnleven zoveel angst en terreur heeft gezaaid dat de angst zichuitstrekte tot ver ná zijn dood en mensen zicht tot vandaag aan hemonderwerpen, terwijl zijn 'soldaten' nog altijd zijn naam verdedigenen zijn systeem in stand houden, tegen al het gezonde verstand in. Deislam zou daarom geen gebruik mogen maken van de kostbare vrijheid vangodsdienst in ons deel van de wereld. Pertinente afwijzing van hetwesterse cultuur wordt wereldwijd in praktijk gebracht door vervolgingvan christenen, het discrimineren van christenen, het vermoorden vanchristenen en zelfs het genocide plegen op christenen. Zo bestond deTurkse bevolking begin 1900 voor ongeveer 37% uit christenen, maar‘dankzij’ de massamoord op vooral Armeense enGriekse christenen is dat nu nog niet eens 1%.Haatzaaiende imams en de koran zelf, hebben nu een soort‘’diplomatieke’’ onschendbaarheid. Links en Christenen zijn de wegkwijtgeraakt in de samenleving. Ze worden langzamerhand een onderdeelvan Mohammed's meest effectieve wapen: massale immigratie envervolgens enorme verbreding via niet naturelle geboortes en etnischezuivering binnen het gastland. Dit is een uitgelezen manier om eentegenstrever een hak te zetten. De enorme overlast en uitbuiting viauitkeringen is de manier om gastland in zijn voortbestaan te raken.Gastland verliest de opbrengst en moet zijn financiële reserveaanwenden om het hoofd boven water te houden. Nederlands politiek
durft geen kritiek op de behoudende islam te leveren, uit angst de"moslimkiezers" van zich te vervreemden. Erger nog: het probeert devrijheid van meningsuiting van anderen te beknotten door islamkritiekvoor de strafrechter te brengen. Laat u niet gek maken door idiotendie geen benul hebben van de waarde van onze verworvenheden, vankrankzinnigen die uit zijn op een nieuwe godsdienstoorlog. Vergeet niet dat deze Islam als profiteurcultuur via massale migratievan zijn uitstoot nog steeds hetzelfde succesvolle veroveringstactiektoepast om Nederland te veroveren: islamitische landen weten nueenmaal dat deze massa uitermate geschikt is om onderontwikkelden aante trekken wiens hele leven samen hangt met zoveel mogelijkkinderbijslag + huursubsidies + werkloosheidsuitkering en nog meersubsidies. Neem 3 of meer vrouwen maak een hoop mohammed’tjes, ali’s,mehmet’jes, ahmed’jes, hasan's en huseyin's! Zet ze allemaal opstraat, vraag aan moskee en andere moslimorganisaties voor een turkseof arabische islamitische doctrinaire opvoeding, maar wel met deNederlandse geld!!. Nog niet klaar: massaal scheiden als erverblijfspapieren geregeld zijn, dit is gemiddeld 3 jaar en vervolgensworden ze weer uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko of turkije.Allemaal gearrangeerde "huwelijken". En wie draaien er op voor allekosten van scholing, steun enz. Juist ja, wij. Het is toch van dezotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van eennieuwe type vijandelijke massa. Dit is gewoon een oorlog tegen ons,zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Gaan we zo door,dan zijn we binnenkort ons land kwijt. Mohammed heeft een perfectmodel geïnitieerd om kritiek tegen de islam en zijn eigen persoonvolledig te voorkomen en sommige grote partijen passen deze Mohammedseerecode toe, ze gedragen zich als moslim strijders. Ze willen graag
dat de Islamitische Immigratie niet stopt! De volledige steun die degrote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitischeomroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van.Historicus en politicus moeten wel weten dat het hele islamisering/verovering proces van de islam via deze weg gelopen is: Egypte,Jordanië, Libanon, Syrië, Turkije, Iran, Irak, Pakistan, Bosnië,Kosovo, en nog meer landen zijn allemaal op deze manier veroverd...Ditwas altijd een constante in het strijd: Anatolië (het huidige Turkije)is door de Turkse en Arabische nomaden op deze manier veroverd en nuNederland, overal grote moskeeën met minaretten, hoofddoekvrouwenabnormaal productief en massa kinderen nieuwe wapens in de strijd ommeer overlast te creëren om die "ongelovigen" uit de strijdgebied(Nederlandse straten en wijken) te verjagen. Amsterdam, Rotterdam, DenHaag, Utrecht, Haarlem en nog meer steden worden langzamerhand op dezemanier geïslamiseerd. Doel is dat ze in eerste instantie in dezesteden meerderheid krijgen en de vervolg stap, eigen taal, school enfeesten kunnen invoeren, Nederlandse waarden en normen demoderen maarook regels veranderen dat ze vanuit de minaretten elke dag 5x kunnenschreeuwen! Hierdoor is het strijdzuchtige gehalte van dergelijkegrote massa's te vaak van grote betekenis en is de invloed vanbuitenlandse mogendheden op de Nederlandse demografie dodelijk voorNederland.


Leon Bergama

donderdag 5 november 2009

D66 wil meer geld voor moslimlanden, doorwerken tot je 67 bent, Turkije bij de EU, nog meer importbruiden, gezinsherenigingen, nog meer moskeen.

De islam is geen geloof maar een ideologie of religie en dat heeft niets met de ware en Enige God te maken. Die arme moslims in die landen zijn allemaal verleid om deze onzin te geloven. Als men een jaar of 10 verder is, dan zal men zien dat die religie is mensen gemaakt en de volgelingen geen vrede en rust gegeven heeft. Nuchterheid, Nederland, nog nooit de beelden gezien uit Iran of in die andere moslimlanden hoe die moslims met hun zwepen tekeer gaan tegen iedere vrouw die niet in een burka loopt? Veel allochtone moslims komen uit dat soort landen met een Middeleeuwse cultuur. Daarom weten ze vaak totaal geen raad met onze westerse samenleving. In plaats van zich open op te stellen, hangen ze een "godsdienst" en cultuur aan, die beide intolerant en dominant zijn. Minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold gedragen zich als moslim strijders en diverse burgemeesters, wethouders en al die islamitische organisaties hopen dat hun droom, "een nieuwe provincie van islamitische Ummat" dankzij Europese politicus gerealiseerd kan worden. Islamitische Immigratie via allerlei open deuren mag dus niet dicht! De volledige steun die de grote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Het feit dat deze herkomstlanden verbonden instellingen zich niet zo hard verzetten tegen het westerse cultuur maakt ze nog niet in essentie matig. Ze hebben tijd nodig. Islamitische landen ambiëren dezelfde machtspositie en in het verlengde daarvan steunen ze deze Turkse en Arabische islamitische organisaties. In Islamitische landen elke vorm van verzet tegen hun onmenselijk heerschappij wordt direct in de kiem gesmoord. En het is algemeen bekend dat hetzelfde Islamitische landen de onmisbare steun (politiek, financieel en militair) hebben voor hun uitstoot in EU landen. Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel. Deze Turkse en Arabische moslims, voornamelijk geproduceerd door huwelijkmigratie, tsunami van neef en nicht huwelijken van honderdduizenden zijn nu met eigen winkels, straten, wijken, moskeen, scholen en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. Men ontvangt alleen de Turkstalige of Arabische radio en televisie, er komen steeds meer islamscholen, moskeen of andere soort internaten bij om jeugd te controleren totdat ze meerderheid krijgen... Dergelijke ongewenste ontwikkelingen dreigen Nederland met een naderende ondergang. De oorspronkelijke inwoners trekken vervolgens weg en er ontstaat een kolonie van Moslims die zich werkelijk tegen Nederland keert.Waarom zo'n afkeer tegen Wilders, wanneer hij praat over haatzaaiende teksten in de Koran, waaraan een heel groot deel van de moslims nog steeds hun agressie en bezettingskracht aan ontlenen? Hebben die tegenstanders daar wel eens kennis van genomen? D66 wil meer geld voor moslimlanden, doorwerken tot je 67 bent, Turkije bij de EU, nog meer importbruiden, gezinsherenigingen, nog meer moskeen, islamscholen... Nederlanders zijn geen anti asielzoekers maar wel anti analfabete moslim indringers die bezetters zijn en anti zichzelf verrijkende ambtenaren die geld verdienen aan de Moslim verbreiding. Pechtold, van der Laan en alle andere politici die tot op de dag van vandaag de massa immigratie verdedigen. Worden immers niet de vrijheid van meningsuiting en de rechten van vrouwen en homo's verkwanseld door deze lieden? Er vallen zelfs doden door. Zomaar wat overeenkomsten met een bezetting door een vreemde mogendheid. Grote partijen die achter deze islamitische verbreiding zijn willen ten koste van alles de macht houden. Als men een beetje geschiedenis leest, krijgt barbarse ideologie geen kans: Op 20 augustus 636 werden de Byzantijnen dankzij zwakke christenen verslagen door het barbaarse Arabisch-Islamitische leger bij de grensrivier de Yarmuk (een zijrivier van de Jordaan) op de grens van Syrië en Jordanië, maar hiervoor was er allang een grote Arabische immigratie naar deze gebied. Mohammed heeft voor zijn strategie, het huwen met meerdere vrouwen en ook waar toegestaan; gezinsvorming d.w.z. migratie van vrouwen, gezinshereniging d.w.z. vervolgmigratie van verwanten en het verwekken van veel kinderen toegepast en verbied meisjes te vermoorden (voorheen deden woestijn bewoners wel), ze moesten aan het werk en hierdoor was geboorte explosie enorm!! Migratie is een veelvuldig herhaald gebod, zoals ook het verwekken van talrijk nageslacht om zoals de hadith stelt: 11.2045: Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen. Hij heeft op deze manier zijn sterkste demografische wapen ontwikkelt die hij later gebruikt heeft voor de veroveringen van meer dan 30 landen.. Op deze manier heeft hij veel volgelingen verkregen met beloften van heerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen. De 24 hoofdstukken van de koran geschreven na zijn vlucht zijn grotendeels gewijd aan geweld en de heilige oorlog tegen ongelovigen, Joden en Christenen, beroving en afpersing van belastingen. Enorme groei van de arabieren veroorzaakte grote immigratie naar de omgrensde landen, in de vruchtbare boog van Palestina, door Noord-Syrië tot aan de monding van de Eufraat en de Tigris ontstonden meteen bekende Moslim koloniën, natuurlijk via immigratie, net als nu in Rotterdam en Amsterdam...En ook via zelfde immigratie waren er langs de grenzen van Perzië en het Byzantijnse Rijk, kleine Arabische koloniën ontstaan net als nu in de 7 grote steden van Nederland...De oorspronkelijke bevolking leefde daar onder zware druk van de islamitische verbreiding en door de fouten van de Christelijke bestuurders jegens de tolerantie voor de talrijke islamitische sekten. Toen beschouwden deze bestuurders Moslims, net als nu in Nederland als "arme", "zielige" gelovigen!!! Maar het groei van de immigratie en de meerderheid van moslims was definitieve doodslag voor deze bestuurders, en sinds 1400 jaar bestaan ze niet meer.638 Moslimkruisvaarders veroveren en annexeren Jeruzalem, namen het af van de Byzantijnen. Maar hiervoor was er al lang en grote Arabische immigratie naar Jeruzalem..Het Perzische rijk was ook door de vreselijke islamitische immigratie volkomen in verval geraakt en heeft uiteindelijk voor de islamitische barbarisme gekozen. Migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren Perzie, was zo diep dat er de beschaving van duizenden jaren zich niet meer kon herstellen. Moslims hebben oude Perzie voor altijd doodgemaakt..Na Perzie gingen de Arabieren naar de Turkse stammen die ook in de steppen een primitieve leven hadden. Turken wisten niks van de beschaving, Arabieren hebben rijke landen belooft, met beloften van heerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen in het westen en Turken worden meteen gemobiliseerd om nog meer landen te veroveren. Turken wisten niks van cultuur, muziek, kunst etc. Turken nu met arabieren samen waren nog sterker geworden en beschaving kwam op deze manier in een grote probleem...circa 850 na Christus: Islamitische Turken aan de grens van Byzantijnse Rijk. Immigratie naar rijk is gestart. Veel turken waren als arbeider binnengedrongen en in het oosten van Byzantijnse Rijk, Armenië en in Kurdistan ontstonden meteen zelfde islamitische koloniën. Deze grensgebieden werden verzwakt, moslims kregen in allerlei strategische gebieden meerderheid, Arabieren in het zuiden en Turken vanuit oosten. ongeveer 100 jaar later konden Moslims grote steden binnenvallen. Arabieren konden tot Constantinopolis, veroveren konden ze nog niet...1071: immigratie van Moslims was zo ver; er waren miljoenen binnengesluisd en Turken met hun barbarse leger konden nu wel hele rijk platleggen. In malazgirt verloren de christenen en ondergang van oost- Romeinen was begonnen.circa 1300 na Christus: immigratie naar balkan landen is begonnen. Venetië hielp de turken die helemaal geen schepen hadden. Deze Christelijke verraders dachten dat ze arme, zielige mensen helpen. Maar immigratie was enorm. even later de turken hadden vaste voet op balkan en konden hele rijk veroveren. 150 jaar immigratie en uiteindelijk in 1453 omsingeling van de hoofdstad van de beschaving!!! 1453 was dus Constantinopel het middelpunt van de strijd tussen de westerse Byzantijnen en Islamitische Turken.Maar nu: Het zijn juist Nederlandse partijen die hun eigen moordenaars opvoeden. De Nederlandershaat van Turken en Arabieren komt niet (alleen) uit de onderontwikkelde uitstoot die hierheen verplaatst is, maar vooral uit het door velen letterlijk genomen handboek van de moslim: de koran. Als u dat boek nou eens op essenties gaat lezen,kent u de inspiratiebron voor 'kafir, gavur, gazha, hoeren homo etc... Moslims die hier door de WRR en politieke partijen gesteund zijn, bouwen nog grotere koloniën binnen hun gastland: de werkwijze van deze Turken en Arabieren was al historisch bekend, deze fenomeen, die ongekende krachten in een zeer onderontwikkelde en ongepaste bevolkingsgroep vindt, is niet makkelijk te bestrijden, vooral als de machtigste politiek hun methoden niet kent!Elke dag levert de islam het bewijs dat ze niet uit is op vrede, maar op oorlog tegen niet-moslims. Overal in de wereld zorgt de islam voor problemen en is het in moslim landen zeer slecht gesteld met de democratie en mensenrechten. Ook bij de moslims zullen uiteindelijk hun ogen open gaan, dat zij misleid zijn door de eeuwen heen. Maar Europese Links en christelijke clicks zijn niet een beetje dom, maar zeker achterlijk. Wat zij samen met het CDA voor de gewone werkman verpest hebben aan rechten etc is ongelofelijk. Pvda, d66 en CdA verkopen Nederland aan achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko. We hebben het nu over een vijandige buitenlandse invasie onder leiding van de buitenlandse mogendheden en buitenlandse staatsambtenaren, (imams, nep_politicus die overal infiltreren, agenten van geheime dienst) die gevaarlijke processen besturen, met een religie die predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten worden, hun ware doel willen bereiken.. Turkije zegt de leider te zijn van 270 miljoen Turkstalige moslims waarvan de helft Turks staatsburger is. Als Turkije wordt toegelaten tot de Europese Unie krijgen we dus onvermijdelijk migratiestromen uit dat enorme reservoir. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. Turken en Marokkanen weten goed dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in het Westen de islam alle ruimte tot verdere expansie biedt; Moslims zijn demografisch in het voordeel. Hier mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda verkondigen Door hun hoge geboortecijfer hebben zij de zekerheid op termijn een meerderheid te vormen in Europa; Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’. Politieke macht (AKP en Militairen) in Turkije denken nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.Laten deze partijen eens na gaan denken hoe ze het Nederlandse volk kunnen helpen om de lasten te verlichten in plaats van die uitstoot, het echte gevaar te steunen en nog meer versterken binnen Nederland: een grote islam aanhang in dit land, haat predikende imams, Turkse en Arabische nationalisten met hun eigen geheime dienst, die weigeren zich aan te passen en niet worden uitgezet, verhoging van de AOW leeftijd om huidige elite aan de macht te krijgen tot de moslims meerderheid krijgen, om islamitische subsidieclubs te bekostigen. Dit alles druist in tegen het rechtsgevoel van veel Nederlanders...Ze zijn enorme elitaire ballenpartijen geworden dat de gewone werkman allang afstand heeft genomen van deze partijen.

dinsdag 3 november 2009

De islam is geen geloof maar een ideologie

De islam is geen geloof maar een ideologie of religie en dat heeft niets met de ware en Enige God te maken. Die arme moslims in die landen zijn allemaal verleid om deze onzin te geloven. Als men een jaar of 10 verder is, dan zal men zien dat die religie is mensen gemaakt en de volgelingen geen vrede en rust gegeven heeft. Nuchterheid, Nederland, nog nooit de beelden gezien uit Iran of in die andere moslimlanden hoe die moslims met hun zwepen tekeer gaan tegen iedere vrouw die niet in een burka loopt? Veel allochtone moslims komen uit dat soort landen met een Middeleeuwse cultuur. Daarom weten ze vaak totaal geen raad met onze westerse samenleving. In plaats van zich open op te stellen, hangen ze een "godsdienst" en cultuur aan, die beide intolerant en dominant zijn. Minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold gedragen zich als moslims en diverse burgemeesters, gewelddadige islamitische organisaties hopen dat hun droom, "een islamitische Nederland" dankzij Europese corrupte politicus gerealiseerd kan worden. islamitische Immigratie via allerlei open deuren mag niet dicht! Jaarlijks miljarden olie_geld naar de EU politiek is niet voor niks...! De volledige steun die de grote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Het feit dat deze objecten zich niet zo hard verzetten tegen het westerse cultuur maakt ze nog niet in essentie matig. Sterker nog, bijvoorbeeld Islamitische landen ambiëren dezelfde machtspositie en in het verlengde daarvan steunen ze deze Turkse en Arabische islamitische organisaties. In Islamitische landen elke vorm van verzet tegen hun onmenselijk heerschappij wordt direct in de kiem gesmoord. En het is algemeen bekend dat hetzelfde Islamitische landen de onmisbare steun (politiek, financieel en militair) hebben voor hun uitstoot in EU landen. Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel...Waarom zo'n afkeer tegen Wilders, wanneer hij praat over haatzaaiende teksten in de Koran, waaraan een heel groot deel van de moslims nog steeds hun agressie en bezettingskracht aan ontlenen? Hebben die tegenstanders daar wel eens kennis van genomen? D66 wil meer geld naar moslimlanden, doorwerken tot je 67 bent, Turkije bij de EU, nog meer importbruiden, gezinsherenigingen, nog meer moskeen, islamscholen... Nederlanders zijn geen anti asielzoekers maar wel anti analfabete moslim indringers die bezetters zijn en anti zichzelf verrijkende ambtenaren die geld verdienen aan de asielzoekers. Pechtold, van der Laan en alle andere politici die tot op de dag van vandaag de massa immigratie verdedigen. Worden immers niet de vrijheid van meningsuiting en de rechten van vrouwen en homo's verkwanseld door deze lieden? Er vallen zelfs doden door. Zomaar wat overeenkomsten met een bezetting door een vreemde mogendheid. Grote partijen die achter deze islamitische verbreiding zijn willen ten koste van alles de macht houden. Als deze partijen een beetje geschiedenis lezen, krijgt barbarse ideologie van de uitstoot hier geen enkele kans...Het zijn juist Nederlandse partijen die hun eigen moordenaars opvoeden. De Nederlandershaat van Turken en Arabieren komt niet (alleen) uit de onderontwikkelde uitstoot die hierheen verplaatst is, maar vooral uit het door velen letterlijk genomen handboek van de moslim: de koran. Als u dat boek nou eens op essenties gaat lezen,kent u de inspiratiebron voor 'kafir, gavur, gazha, hoeren homo etc... Moslims die hier door de WRR en politieke partijen gesteund zijn, bouwen nog grotere koloniën binnen hun gastland: de werkwijze van de Turken en Arabieren was al historisch bekend, deze fenomeen, die ongekende krachten in een zeer onderontwikkelde en ongepaste bevolkingsgroep vindt, is niet makkelijk te bestrijden, vooral als er machtigste politiek hun methoden niet kent!
Elke dag levert de islam het bewijs dat ze niet uit is op vrede, maar op oorlog tegen niet-moslims. Overal in de wereld zorgt de islam voor problemen en is het in moslim landen zeer slecht gesteld met de democratie en mensenrechten. Ook bij de moslims zullen uiteindelijk hun ogen open gaan, dat zij misleid zijn door de eeuwen heen. Maar Europese Links en christelijke clicks zijn niet een beetje dom, maar zeker achterlijk. Wat zij samen met het CDA voor de gewone werkman verpest hebben aan rechten etc is ongelofelijk. Pvda, d66 en CdA verkopen Nederland aan achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko. We hebben het nu over een vijandige buitenlandse invasie onder leiding van de buitenlandse mogendheden en buitenlandse staatsambtenaren, (imams, nep_politicus die overal infiltreren, agenten van geheime dienst) die gevaarlijke processen besturen, met een religie die predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten worden, hun ware doel willen bereiken.. Turkije zegt de leider te zijn van 270 miljoen Turkstalige moslims waarvan de helft Turks staatsburger is. Als Turkije wordt toegelaten tot de Europese Unie krijgen we dus onvermijdelijk migratiestromen uit dat enorme reservoir. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. Turken en Marokkanen weten goed dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in het Westen de islam alle ruimte tot verdere expansie biedt; Moslims zijn demografisch in het voordeel. Hier mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda verkondigen Door hun hoge geboortecijfer hebben zij de zekerheid op termijn een meerderheid te vormen in Europa; Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’.De politiek commentator van de Turkiye Gazetesi pocht nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.Laten deze partijen eens na gaan denken hoe ze het Nederlandse volk kunnen helpen om de lasten te verlichten in plaats van die uitstoot, het echte gevaar te steunen en nog meer versterken binnen Nederland: een grote islam aanhang in dit land, haat predikende imams, Turkse en Arabische nationalisten met hun eigen geheime dienst, die weigeren zich aan te passen en niet worden uitgezet, verhoging van de AOW leeftijd om huidige elite aan de macht te krijgen tot de moslims meerderheid krijgen, om islamitische subsidieclubs te bekostigen. Dit alles druist in tegen het rechtsgevoel van veel Nederlanders...Ze zijn enorme elitaire ballenpartijen geworden dat de gewone werkman allang afstand heeft genomen van deze partijen.

vrijdag 30 oktober 2009

Namelijk dat wij voor Moslim profiteurs moet werken en belasting betalen? Dat is pas vreemd...

De moslimgemeenschap noemt zichzelf de moslimgemeenschap als het gaat om het ontvangen van subsidies.
Maar als het om straatterrorisme en criminaliteit gaat, mag weer niet gesproken worden van de moslimgemeenschap? Zelfreguleren is iets dat men niet wenst te doen binnen de moslimgemeenschap. Dat is nu eenmaal een feit. Willen we Nederland weer veilig maken, moeten er duidelijke maatregelen genomen worden. En crimineel gedrag is dé reden tot uitzetten, niet de huidskleur. Nee, de moslim is geen 'zondebok' zoals u wilt doen geloven. De moslim heeft dit aan het eigen wangedrag te danken. Moslim wilt alleen nog meer en nog meer...!!Islamisten willen wereld verovern. Parasieten en bloedzuigers hebben ook diezelfde genen. Daarom is intergratie ook iets wat niet wil lukken.De feiten zorgen voor de gevolgen. Net als de daden. De cijfers spreken daarnaast voor zich en de statistieken zijn duidelijk. Ieder cliché is een cliché omdat het op waarheid berust. Hier zijn we verplicht mee te betalen aan de bouw van honderden moskeeën; in Marokko krijg je voor het uitdelen van de Bijbel zes maanden gevangenisstraf. De volgelingen van Mohammed hebben maar één doel: het uitbreiden van het Islamitisch imperium. In dat fascistische boek, de Koran, wordt aangegeven hoe men om moet gaan met ongelovigen. Bedriegen, bedreigen en bekeren. Geweld en moord zijn een vast onderdeel van die zogenaamde 'godsdienst van de liefde'. Ondertussen wordt alles in het werk gesteld zodat men deze ideologie ook in Nederland kan verspreiden. Ben je tegen het Christelijk geloof, dan ben je een atheïst. Ben je tegen de ideologie van de Islam, dan ben je een racist volgens de Nederlandse cultuurrelativisten. Draag je een Marokkaanse vlag, dan ben je trots op je afkomst. Draag je een Israëlische vlag, dan provoceer je. Draag je de Nederlandse vlag, dan ben je een rechts-extremist. Worden agenten door Marokaans tuig bekogeld met stenen, dan is dat 'baldadigheid' en wordt er, uit angst voor rellen, niemand aangehouden.

maandag 28 september 2009

D66, PVDA, Groenlinks en CDA willen nog meer moslims

D66, PVDA, Groenlinks en CDA willen nog meer moslims...werkloze Moslims vertrekken niet, Integendeel. Mede dankzij de uitstekende sociale voorzieningen in dit land, komen er steeds meer bij. Famillietrouw gaat gewoon door, 76% van huidige populatie van Moslims is onstaan met de nicht/neef trouwerij en vervolgens scheiding en andere neef en nichtjes betrokken bij de verbreiding...Wel een huis en een uitkering kregen waarna ze ook nog eens de uitgebreide familie uit het buitenland lieten overkomen, Nu Nederland – ineens - vol met hun moskeeën, sommigen zo groot als een flatgebouw, en moslims met veel lawaai hun vermeende rechten begonnen op te eisen. D66 rukt op; naar wat. Deze verlepte democraten hebben nog nooit iets bereikt en zijn ze nu voor meer moslims barbarij. D66 is nog meer een gevaar voor onze maatschappij dan PVDA. Wij moeten massaal mensen wakker maken anders gaan onze kleinkinderen een nog slechtere toekomst tegemoet.. Want ze steunen moslims barbarij.En dat waren nogal vreemde zaken, om het maar vriendelijk te zeggen: het recht om vrouwen te discrimineren, het recht om een eigen economie te creëren, het recht op eigen voedsel, het recht op eigen zieken- en bejaardenhuizen. Zeg maar rustig: het recht op het stichten van een eigen, parallelle, moslimse samenleving. Was dat even schrikken geblazen! Hoe had het in Allah’s naam zover kunnen komen! En wie toch de gore moed had te protesteren tegen de moslimse roep om Apartheid, werd op voorhand verweten een smerige fascist te zijn. Het zweet brak ons uit. Want Nederlanders waren helemaal geen racisten en fascisten. We konden die woorden amper uitspreken en hadden altijd vriendelijk gedaan tegen immigranten, ook tegen moslims. Kijk maar hoe ze woonden. En wie geen werk had, en dat waren er beslist een heleboel, mocht op kosten van de belastingbetaler de godganse dag koffie drinken. Geen probleem, want Nederland was gul naar z’n mohammedanen. Steeds meer moskeeën werden vanuit de overheid gefinancierd en moslims kregen bestuurlijke baantjes bij gesubsidieerde instellingen, op het gemeentehuis, en zelfs in de gemeenteraad. Als dat geen solidariteit was, dan wisten we het niet meer. We zitten namelijk ook nog eens opgescheept met een economische crisis die z’n weerga niet kent. Eentje waarvan niemand weet hoe we eruit moeten komen. Terwijl de overheid keer op keer ‘lichtpuntjes’ produceert, en de gemanipuleerde beurs alleen nog maar lijkt te stijgen bij slecht bericht, staan de geldpersen op volle toeren te draaien. Nog steeds. Ook nu. As you read. Wat natuurlijk tot een onbeheersbare ramp leidt. En om tot die conclusie te komen, hoef je echt geen econoom te zijn. Beter zelfs. Alsof die iets weten. Gewoon het gezonde verstand gebruiken is meer dan voldoende. Ondanks de vele leugens *kuch* om bestwil die de diverse overheden over ons heen strooien, verdiept de crisis zich verder en verder. De schuldenberg is niet meer te overzien, we praten wereldwijd al over duizenden miljarden dollars, en alleen draconische maatregelen kunnen misschien nog een beetje licht in die barre duisternis brengen.

zondag 13 september 2009

Geert Wilders heeft gelijk als hij bedoeld dat wij met de ISLAMISERING de VIJFDE COLONNE binnen halen.....

OBAMA VOOR MOSLIMS.!! USA VAN BINNENUIT AANGEVALLEN.

De islam wereld ziet obama alleen maar als zwakte..1.5 miljard stomme barbaren lijken erg op moslimterroristen die zijn gehersenspoeld door de haatmachine. En al die gewone mensen die christen jood zijn hoeven niet te lijden onder deze mohammedanse haatzaaiers. Wilders heeft gelijk, je moet wel heel erg naief zijn omdat niet door te hebben! In een van Obama's eerste toespraken als president ging het vooral om hoe toenadering te zoeken tot de islam. Obama wilt zelfs "praten" en "oplossingen" zoeken in overleg met Al Queda en andere terrosisten. Obama is een Job Cohen in het groot... Wilders wet precies waar ie het over heeft, domme linkse naievelingen niet... die kijken, zoals gewoonlijk, even de andere kant op als het over de islam gaat... Geert heeft toch wel gelijk: Obama heeft zijn opleiding gevolgd aan één van de strengste koran schoolen van Indonesië en is gewoon een moslim die door gemanipuleerdeverkiezingsuitslagen aan de macht is gekomen. En zo kunnen ook in Nederland de verkiezingsuitslagen gemanipuleerd worden, dus wie kan je nog vertouwen. Er zal een bloedige strijd gevoerd worden tussen Christen en moslim het westen gaat een zeer zware tijd te gemoet, crisis,werkloosheid,strijd voor het behoud van de eigen indentiteit en vrijheid . Wilders is een zeeer goede politicus. Hij heeft gelijk dat hij de kiezers waarschuwt voor de Islamitisering van onze maatschappij en voor de gevaren van daarvan.Alleen de wijze waarop hij dat doet wekt erg veel weerstand op in ze samenleving en is daarom voor verbetering vatbaar.Als hij zich wat minder drammerig en wat sympathieker zou presenteren, dan zou hij veel meer medestanders, dus kierzers, achter zich kunnen krijgen. Met andere woordenWilders is een zeer goede politicus die zegt waarvoor hij staat en die staat voor wat hij zegt. Hij heeft geen ongelijk, dat hij de kiezers waarschuwd voor de gevaren en gevolgen van de Islamitisering. Alleen de wijze waarop hij dat doet is voor verbetering vatbaar. De toonzetting en de presentatie zorgen namelijk voor erg veel weerstand bij vele kiezers.Als hij zich wat minder drammerig en wat meer sympatiek zou presenteren, dan kan hij rekenen op veel meer aanhangers en kiezers.

maandag 7 september 2009

STOP VEROVERIGSDOCTRINE

ISLAM IS EEN LEER VAN HET VEROVERINGSOORLOG

Mohammed is geen profeet, hij was een krijgsheer..
"de grondlegger van de islam vergeleken met Hitler." Hoe moeten wij dit nu lezen t.a.v. "De grondlegger" van de islam? Dat er destijds iets of iemand is geweest die dit BEDACHT heeft, om grote groepen aan zich te onderwerpen.Is dat de insteek van : De islam is tegelijk geloof, wet en recht. De sjaria schrijft voor de ongelovigen te bestrijden of klein te houden, en kent voor moslims vaste straffen voor precies omschreven misdaden (overspel, geloofsafval, blasfemie, diefstal, struikroverij, moord en natuurlijk het drinken van alcohol). Mohammed is in alles een voorbeeld voor de gelovigen, maar zou dat dan niet gelden voor de passages uit zijn biografie waarin hij bloed laat vergieten, krijgsgevangenen maakt en de buit verdeelt? uit Irak/Iran.M.a.w. de islam is een verzindsel, net zoals mogelijk meerdere geloven....,om mensen op grote schaal te kunnen ONDERDRUKKEN?Dus een idiologie!

maandag 24 augustus 2009

Helemaal geen kinderbijslag naar welk land dan ook,woont men niet Nederland GEEN TOESLAG.

Kinderbijslag compleet afschaffen en schoolgeld/studiekosten afschaffen. Niet leren/studeren, dan werken. Geen werk, dan passend werk toewijzen. Werk weigeren, geen uitkering. Crimineel gedrag: straf en, indien van toepassing, waarschuwing voor pa en ma. Bij volgend strafbaar feit ook pa en ma straffen. Allochtoon: hele gezin terug naar land van herkomst, autochtoon: werkkamp, incl. ouders indien van toepassing. Hoe moeilijk kan het zijn?
Hele dorpen in turkije leven van onze kinderbijslag,er zijn gevallen bekend van doktoren die tegen een flinke vergoeding valse geboorteaktes maakten,alleen om de kinderbijslag uit nederland.Maar zoals gewoonlijk zit Den Haag weer te slapen,in dit geval al minstens 30 jaar,Gaan ze de teveel ontvangen bijslag nog terugvorderen? Eindelijk en terecht met al dat gesjoemel van marokkanen en turken met kinderbijslag had allang aangepakt moeten worden en het zijn niet alleen de marokkanen en turken de pakistanen zijn nr.one ook anderen uit midden-oosten kunnen er wat van sjoemelen met kinderbijslag allemaal mensen die in ons land blijven wonen velen die wel werken en anderen weer niet klagen en afgeven dat kunnen ze als geen ander tijd terug in engeland hebben ze velen kunnen ontmaskerenen hier had het veel eerder moeten gebeuren...Wat zal Pechhold daar van zeggen?Dit is namelijk de man die zeer voor de moslims is.Ons tot na 65 ste jaar te laten werken, en heel erg voor Turkye,dat snel bij de EG moet komen.Nu heeft men bij de 3 stoelen D66,weer redenen om tegen te stemmen,daar winnen ze zeker nog meer stemmen mee van allochtonen,let maar op. Molsim famileies hebben hele ritsen aan kinderen. Nederlanders niet meer, op een enekele na. De pot wordt derhalve oneerlijk verdeeld. Kinderbijslag voor twee kinderen en daarmee basta. Dan houden we gelijk wat meer geld over voor de vergrijzing. Oudjes die het verdienen! Die keihard gewerkt hebben om deze maatschappij tot stand te brengen!!De linkse partijen houden zich wel op de achtergrond om maar niet tegen de scheenbenen van de medelanders te schoppen,want dat zou stemmen van deze bevolkingsgroep kosten.Stoppen met KB naar het buitenland.
HELEMAAL AFSCHAFFEN die kinderbijslag in het buitenland. Het is toch te gek voor woorden.Ze hebben meestal al 6 kinderen of meer en dat kost al handen vol geld aan kinderbijslag.Daarom blijven ze maar bruiden importeren en kinderen maken, wij betalen wel. Het moet stoppen.

vrijdag 21 augustus 2009

STOP ISLAMITISCHE IMMIGRATIE

ER KOMEN ALLEEN MOORDENAARS

Hoeveel Mohammed's moeten er nog komen om mensen onschuldig van het leven te beroven! Stop nu verblijfsvergunningen, importhuwelijken en gezinsherenigingen.
Chauffeur Mohammed heeft ook weer 2 paspoorten en dus 2 nationaliteiten. Het blijkt dat hij zich crimineel gedraagt in Nederland. Hij is onze nationaliteit niet waardig. En daarmee dient zijn Nederlanderschap en zijn NL paspoort te worden afgenomen. Straf uitzitten en enkele reis Marokko. Dat komt dan goed uit, want Marokkaanse nationaliteit en paspoort heb je voor je leven en kan niet worden afgenomen. Maak juist nu een deal met Marokko.

STOP NU KICKBOKSCURSUSSEN MET DE BELASTINGGELD.

De vechtsubsidies zouden onmiddellijk moeten stoppen. Waanzinnige "Moslimjongeren integratie" via dit soort gewelddadige methoden is totaal barbaars.! Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie moet juist deze jongeren anders laten opvoeden en opleiden.
Het is nu duidelijk geworden dat veel overheden allerlei vechtsporten subsidiëren, met het doel meer maatschappelijke "binding" te bereiken tussen Nederlandse en snel groeiende Moslim jongeren die nu in veel steden meerderheid vormen.. Het lijkt erop dat met name de Turkse en Marokkaanse jongeren de geleerde vechttechnieken toepassen tegen hun arts vijanden, tegen politie en Nederlandse jongeren; ze slachten als ze ergens in een wijk of straat overmacht hebben! De vechtsubsidies zouden onmiddellijk moeten stoppen. Nu creëer jij zelf je eigen moordenaars.De Islamitische taxichauffeur die Rob Sitek in Amsterdam bij een standplaats doodsloeg, is een kickboxer. Dit zal geen toeval zijn. Moslimjongeren zijn gek op het geweld, ze hebben een grote feest, genaamd "offer feest", vreselijke slachtfeest! Elke kind moet altijd meedoen aan deze feest..Geweld tegen de niet-moslims onder moslimjongeren komt natuurlijk door het Islamitisch geloof en constante opvoeding. Niet agressieve kickboksers bestaan niet. Een kickbokser weet wat hij kan met zijn vuisten en kent de risico's.

DURE MOSKEE BOUWEN IN CRISISTIJD In veel steden van Nederland zijn er veel moslim bezig met de bouw van nog meer grote moskeen met hoge minaretten. Vraag is; hoe ze in deze tijd aan zoveel miljoenen Euro's komen? Moskeeactivisten zijn grotendeels werkloos en zitten meestal in uitkering_handel.! Deze moskeen moeten in omvang heel groter zijn dan men aanvankelijk bedacht had maar ook nog hogere minaretten moeten krijgen. Waarom? Met zoveel werkloosheid en ellende, gaan ze nu nog meer luxe moskeen bouwen! Welke mentale catastrofe staat achter deze waanzin? Voor een moslim hoge minaret betekent simpelweg VEROVERING! De haatzaaiers in deze moskeen (imams en geestelijken) smoren de ware integratie pogingen in bezetting trainingen die geïnstrueerd wordt vanuit de koran, en tegenwoordig wordt bekrachtigd door haatzaaiers uit verre landen.
De waarheid is echter dat de overheid juist het probleem vormt: torenhoge belastingen, bonussen, nog meer investeren in non_productieve, destructieve moslimmaatschappij, ontmantelen van huidige beschaving via zeer achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko is nog steeds een vaste job voor huidige beleidsmakkers. Sterker nog.. ze denken dat ze alles veel beter zien dan die miljoenen Nederlanders die nergens verstand van hebben. Ze lezen geen kranten en hebben ook geen Internet, net als Moslims die door hen hierheen verplaatst zijn.!. Moslims lezen inderdaad nooit Nederlandse kranten, kijken nooit naar NL TV's. Ze hebben nu eenmaal hun eigen commando, het is inderdaad zo dat deze moslims alleen een gesloten frequentie volgen. Het lijkt op een situatie van 2 aparte fronten in een oorlog. Meerderheid weet niet wat er gezegd wordt, pak je hoofddoek en ga gewoon naar je "kafir"... (denk aan 2 de wereldoorlog, maar nu doen ze bewust, ze willen gewoon niet weten.) deze geslotenheid is juist het grootste gevaar voor Nederland! Dit is een ultieme strijdmethode voor de externe mogendheden die miljoenen op deze manier opsluiten in een andere land en vervolgens sturen via hun eigen frequenties: Dit is het beste militaire werkwijze om een vreemde land van binnenuit ten val te brengen.

Luister alleen naar eigen commando: je hebt hier een moskee en een schotel!
De waarden en normen die ze hebben bestaan niet meer in Europa, ze passen niet hier. Er wordt nooit een andere cultuur (multicultuur) met deze barbaarse praktijken.! Verminkte tribus_leven kunnen niet meer overleven in Europa, Europa gaat niet meer terug, Germaanse stammen zijn er ook niet meer. Je kan ook dit achterlijkheid niet meer mixen met huidige Europese cultuur. Trouwens echte Tribus leven wat ze daar hadden, hebben ze hier niet meer: nu een Sahara slang in het noordpool??. Maar het gevaar groeit: De volledige steun die de overheid hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Het feit dat deze objecten zich niet zo hard verzetten tegen het westerse cultuur maakt ze nog niet in essentie matig. Sterker nog, bijvoorbeeld Islamitische landen ambiëren dezelfde machtspositie en in het verlengde daarvan steunen ze deze Turkse en Arabische islamitische organisaties. In Islamitische landen elke vorm van verzet tegen hun onmenselijk heerschappij wordt direct in de kiem gesmoord. En het is algemeen bekend dat hetzelfde Islamitische landen de onmisbare steun (politiek, financieel en militair) hebben voor hun uitstoot in EU landen. Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel. Een vroom islamitisch leven is onverenigbaar met de eisen die een Westerse maatschappij aan arbeidsparticipatie stelt. Zelfuitsluiting is het gevolg. Deze leidt tot werkloosheid waarmee de vicieuze cirkel -werkloosheid > fundamentalisering > criminaliteit > uitsluiting- gesloten wordt; De Nederlandershaat van Turken en Arabieren komt niet (alleen) uit de onderontwikkelde uitstoot die hierheen verplaatst is, maar vooral uit het door velen letterlijk genomen handboek van de moslim: de koran. Als u dat boek nou eens op essenties gaat lezen,kent u de inspiratiebron voor 'kafir, gavur, gazha, hoeren etc..'. Moslims die hier onterecht door onze WRR en politieke partijen "immigrant" (moslim zelf noemt zich nooit immigrant!) genoemd zijn, bouwen nog grotere koloniën binnen hun gastland:dit werkwijze van de Turken en Arabieren was historisch al bekend, het is dus niet nieuw! Deze fenomeen, die ongekende krachten in een zeer onderontwikkelde en ongepaste bevolkingsgroep vindt, is niet makkelijk te bestrijden! Deze mensen hebben wel een soort stam cultuur (massale familietrouw, trouwen met de nicht en neef etc..) maar ze zijn geen echte stam meer!! Hun ideologie lijkt op een soort godsdienst, maar dit is absoluut geen godsdienst. Zeer misleidend: als ze elke keer, "allah" , "ali" , "Mohammed" roepen of Imam's agitatie volgen, denken ze meteen aan hun grote overwinning, eeuwige strijd, vernietigen van Europeanen: dit is absoluut geen godsdienst!
Men heeft ten onrechte de berg of woestijn gewoontes van de geïsoleerde, verminkte Turkse en Marokkaanse stammen "immigranten cultuur" genoemd, wat men hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribusachtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Onwetendheid is geen cultuur, analfabetisme is geen cultuur, dit moet je juist bestrijden.! Trouwen met de neef en nichtjes (in Rotterdam bijna 76%), polygamie, (tribus Trouw), dierenachtige voorplanting, door de tribus leden buitengewoon slecht verwekte massa kinderen die hun vaders niet meer weten, besnijdenis, erewraak, slachtenfeest (offerfeest genoemd!!) etc.. etc.. Dit achterlijkheid bestaat omdat deze mensen in Turkije en Marokko op de bergen en in de woestijnen duizenden jaren geïsoleerd geleefd hebben. Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet_naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens.
Sociaal democratie en zijn bronnen.
Het tijdperk is verandert. Zware industrie is continue aan het verhuizen, straks wordt Nederland niet meer een industrie land. Hiermee wordt ook 50 jaar islamisme beëindigd. Moslim instroom was altijd gerelateerd aan de grote fabrieken en nu zijn ze er niet meer. Grote industrie is aan het verhuizen naar Oost Europa, China of India. Moslims die nu nog steeds hier binnenkomen worden niet meegenomen naar China of India. Daar zijn ze ongewenst. Geen enkele land wilt deze mensen hebben. Hun kosten zijn enorm. Ze werken niet; om 1 Marokkaan aan het werk te zetten moet je minimaal 3 instanties inschakelen, dit is een kapitaal vernietiging. De bestaande politieke partijen, met name de PvdA, stammen nog duidelijk uit de tijd van de zware industrie. De textielfabrieken, scheepswerven, kolenmijnen en havenbedrijven van vroeger zijn grotendeels failliet gegaan of verplaatst naar de lage-lonen-landen. Nu zijn de Hoogovens vrijwel failliet, omdat staal elders in de wereld veel goedkoper gemaakt kan worden. Het is juist voor dit soort industrieën dat de gastarbeiders hierheen zijn gehaald. Amsterdam-West is waarschijnlijk vooral gebouwd voor de havenarbeiders; nu zit het vol werkloze Marokkanen. De harde basis van PVDA, SP en Groen links verdwijnt langzamerhand! Grote arbeiders toestand is er niet meer. Nederland, met zijn opgeleide dienstverleners is niet meer een industrieland, het wordt een kennisland, en islam is per definitie grootste vijand van deze "kennisland". Deze partijen kunnen niet meer groot worden met hun oude ideologie, ze moeten veranderen of vallen ze ook in handen van de achterlijke moslim_bendes die niks mee te maken met een progressieve normale politiek of ideologie!! Sociaal democraten die nu geen echte arbeiders meer hebben zijn met de islamitische achterlijkheid besmet. PVDA en Groenlinks houden nog steeds vast aan hun oude beleid en als gevolg, steeds meer afdelingen van deze partijen worden door de Moslims bendes veroverd.
Leiders van tribus zijn vervangen door de gestuurde staatsambtenaren
Duizenden jaren stam leven: altijd met een hoofd, een stamleider. Meeste stamleiders van deze moslims zijn niet naar Europa verplaatst. Ze zitten goed in Turkije en Marokko. Die stamleiders zijn juist vervangen door een gevaarlijke massa infiltranten, goed opgeleide invasiemacht, imams en andere soort staatsambtenaren van Turkije en Marokko. sinds jaren tachtig heeft Turkije een soort staatspolitiek ontwikkeld die alle Turken praktisch tot een aparte front bij elkaar brengt en integratie voor altijd onmogelijk maakt. Hier worden de imams, Turkse staatsambtenaren die de religieuze diensten in de moskee verzorgen, opgeleid. De rol van de staat hierbij centraal. Later werden de nieuwe verkorte imamopleidingen radicaal en doelgericht veranderd overeenkomstig de wensen van de alle machthebbers. Daarna werden zij met duizenden naar het buitenland gestuurd om het doel van de islamisering van Europa te bereiken. Zij mogen ook niet teveel verwestersen en moeten telkens na 4 jaar weer terug naar Turkije voor islamitische heersindoctrinatie. Imams zijn dus een belangrijk middel om Europa te islamiseren.
We hebben het nu over een vijandige buitenlandse invasie onder leiding van een buitenlandse mogendheid en buitenlandse staatsambtenaren, (imams, nep_politicus die overal infiltreren, agenten van geheime dienst) die gevaarlijke processen besturen, met een religie die predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten worden, hun ware doel willen bereiken.. Turkije zegt de leider te zijn van 270 miljoen Turkstalige moslims waarvan de helft Turks staatsburger is. Als Turkije wordt toegelaten tot de Europese Unie krijgen we dus onvermijdelijk migratiestromen uit dat enorme reservoir. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. De politiek commentator van de Turkiye Gazetesi pocht nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.
HET BELEIDUITHUWELIJKEN. Uithuwelijken in hun eigen land van herkomst is prima. Maar dan niet meer toestaan om als bruidspaar terug te komen naar Nederland. Er moet echt een einde komen met deze handel in verblijfsvergunningen via importhuwelijken. Uithuwelijking is een islamitisch verschijnsel, heel normaal in moslimlanden. Zij kiezen ervoor om tot deze moslimcultuur te behoren, ook in NL. Het zou beter zijn als moslima's dit geloof de rug zouden toekeren maar hierin hebben zij geen echt vrije keus binnen hun cultuur, want zo dwingend is de Islam. Eigen keuze en schuld dus. Waarom moet Nederland dit stamcultuur van de moslim oplossen?! Naast de kosten van inburgering en onze frustratie dat zij in het geheel niet willen inburgeren, kost de moslim ons al meer dan ons lief is. Gewoon import bruiden/ bruidegommen hier verbieden, nep huwelijken van moslims in de ban doen en terugverplaatsen naar hun eigen land. Dat is het enige wat effectief is. Als ze herhaaldelijk met een nep "partner" uit het thuisland willen "trouwen" dan ook in het thuisland wonen en NL paspoort innemen. In sommige Nederlandse steden is "echtscheiding" percentage van de Turken en Marokkanen veel hoger dan de Nederlanders. Dit is blijkbaar een tactiek, ze willen via allerlei middelen proberen hun etnische barbarisme promotieren tot de dominantie..
Een tank bestuur je ook anders dan een kameel.
Het infiltreren van bestaande partijen is heel makkelijk, daar wordt nauwelijks op gelet, Turkse islamitische Maffia Milli Gorus kon 30 jaar veel veel gemeentes uitbuiten, ze hebben miljarden doorgesluisd. Turkse en Marokkaanse infiltranten zitten in allerlei politieke partijen en beschouwen Nederlandse autoriteiten, ministers, kamerleden, burgemeesters en wethouders, deze mensen en hun nep organisaties als de juiste informatiebron, als basis voor hun beleid. Hier gaat het alles fout! Deze mensen zijn geen vertegenwoordigers van dit achtergestelde groep. Het zijn juist deze mensen die via Herkomstlanden nog meer willen uitbuiten, In Turkije en Marokko hebben ze het meest gruwelijke praktijken toegepast op deze mensen en nu zijn ze weer ...Goed opgeleide infiltranten, harde verlenging van de Turkse en Marokkaanse overheden nomen zich nog steeds echte vertegenwoordigers van dit opgesloten massa die totaal niks mee te maken heeft met deze "leiders". Gefaalde beleid die oorspronkelijk en nu nog steeds via deze infiltranten tot stand gehouden wordt is 40 jaar lang getest, resultaten zijn overduidelijk: steeds groter wordende koloniën van moslims, oncontroleerbare verloren land stukken en niet alleen herkomstland verbonden maar ook door de meer islamitische netwerken gesteunde apart georganiseerde Moslims die straks via VN gaan hun Duivelse doelen willen bereiken!! Zal Obama of Obama achtige leiders van VS op dat moment achter Nederland staan??
Turken en Marokkanen weten goed dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in het Westen de islam alle ruimte tot verdere expansie biedt ; Moslims zijn demografisch in het voordeel. Hier mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda verkondigen Door hun hoge geboortecijfer hebben zij de zekerheid op termijn een meerderheid te vormen in Europa; VN zal ook anders gaan reageren! Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’. Bovendien, niet-moslim denkers en filosofen, zoals Sun Tzu, Machiavelli en Hobbes, rechtvaardigden allen misleiding in oorlogstijd. Het cruciale verschil echter is dat volgens alle vier de erkende scholen van soennitische rechtsgeleerdheid, de oorlog tegen de ongelovige verder gaat tot de eeuwigheid: totdat “alle chaos eindigt en alle religie tot Allah behoort” (Koran 8:39).
Nederland, zal ondermijnd worden door deze groepen die zich steeds verder uitbreiden tot de grote gebieden en loyaal blijven tegenover hun herkomstland. Stop nu verblijfsvergunningen. Doorgaan met de substituering van het moslimgroei is een misdaad. Waarom beschermen onze politici ons niet tegen islamitische tuig ? Mensen die zo onderontwikkeld zijn dat ze hier absoluut niet horen..zet ze AUB uit, ontneem hun het Nederlandse paspoort. HET IS EEN SCHANDE..WANNEER STOPT DEZE ISLAMITISCHE TERREUR. Wij Nederlanders zijn de Islamisering zat!Het wordt tijd dat er andere mensen aan het bewind komen om het probleem vreedzaam op te lossen en anders gaat er vandaag of morgen de beuk in!Nederland wordt wakker en laten we onze stem laten horen en ons land nog proberen te redden van dit tuig!!

De boerka is dus bedoeld om driftige kerels niet in verleiding te brengen om vrouwen zomaar op straat te bespringen.

Het dragen van een boerka komt nu alleen nog sporadisch voor in landen die nog letterlijk eeuwen achterlopen op ons. Met Afghanistan voorop, waar men nog steeds middeleeuwse taferelen beleeft. Daar is de boerka door de wraakzuchtige Taliban voor alle vrouwen met geweld opgelegd. Het niet dragen ervan werd met stokslagen bestraft. Zoals de Taliban met dit in lang vervlogen tijden zelfverzonnen gebod omgaan lijkt het alsof zij de boerkaplicht tot de zesde zuil van de islam hebben gebombardeerd. Deze maatjes van Osama bin Laden draaien er hun hand niet voor om alles wat ze doen, van jihad tot boerkaplicht, het etiket ’islamitisch’ op te plakken. Terwijl iedereen toch weet dat de boerka ooit is bedacht door overhitsige en oerconservatieve mannen, die hun handen niet thuis konden houden. Zij raakten al opgewonden bij het zien van een vrouwengezicht. Om te voorkomen dat mannen opnieuw zonden zouden begaan, moesten vrouwen op straat van top tot teen in het zwart gehuld gaan.
De boerka is dus bedoeld om driftige kerels niet in verleiding te brengen om vrouwen zomaar op straat te bespringen. Voor de beschaafde mannen onder ons is dat een regelrechte belediging.
De laatste jaren is de boerka als een modeverschijnsel overgewaaid naar Nederland. Het aantal vrouwen dat de boerka hier draagt lijkt vooral in grote steden toe te nemen. Tien jaar geleden zag ik ze nooit. Nu zie ik ze met regelmaat. Ze dragen de boerka vrijwillig. Dat is het verschil met de situatie in Afghanistan. Daar dragen vrouwen nog een boerka uit angst voor represailles. Hier houden die paar boerka dragende vrouwen, die zeggen het in naam van de islam te doen, dit zwarte gedrocht zelf in stand.

Als ik ze tegenkom op straat wekken ze bij mij twee reacties op. Zowel medelijden als agressie. Ik heb medelijden met ze omdat ze met de boerka aan bewust kiezen voor een eenzaam bestaan. Ze willen met niemand contact. Dat maakt mij weer agressief, omdat ze op deze wijze geen bijdrage wensen te leveren aan onze samenleving. Bovendien geven ze met hun extreme gedrag extra munitie aan randpolitici zoals Wilders om de islam aan te vallen.
Maar belangrijker is dat vrouwen met een boerka bij geen enkele werkgever, moslim of niet-moslim, aan de slag kunnen. Dat weten ze donders goed. Vandaar dat ik vind dat vrouwen met een boerka op straat geen aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen in Nederland. Ik vind het niet meer dan logisch om van mensen die geen hand willen geven aan leden van de samenleving waarin ze leven te eisen dat ze dan ook geen hand ophouden bij de overheid als ze vanwege de boerka werkloos blijven. Dat geldt net zo goed voor een Papoea die zich beroept op tradities van zijn voorouders en uit overtuiging hier op straat met een peniskoker rondloopt. Die komt ook nooit aan de bak en zijn verschijning stoot net als de boerka mensen af.
Ik weet zeker dat als de Europeanen echt zouden weten wat er gaande is het ineens afgelopen zou zijn met de import van het kwade. Het echte kwade buitensluiten de rest nog een kans geven en welwillenden verplichten zaken als eerwraak en moord bij afvalligheid af te zweren. Landen als Polen en Tjechië Griekenland, Baltic moeten helemaal niets hebben van die middeleeuwers. Aanporren, macht terug naar de Europesevolkeren zoals de EU bedoeld was. En niet om onze beschaving te vernietigen.

islam en vrouwen onderdrukking

Ik heb een hekel aan vrouwen onderdrukking en alles wat ermee te maken heeft of sumbool voor staat.Mensen moeten eens uit de oertijd stappen, en naar een beschaafde wereld toe leven en ontdekken dat vrouwen niet minder zijn. Mannen en vrouwen zijn gelijk, er komen geen kinderen zonder mannen, en zonder vrouwen ook niet. Hoe dom moet je zijn om niet in te zien dat de geslachten elkaar in stand houden en elkaar aanvullen?Als dit zonodig MOET....en mensen denken zonder een burka niet verder te kunnen geloven in hun god, laten ze dan ergens naartoe gaan waar iedereen dat standpunt met hen deelt.De enige reden waarom een burka gedragen wordt naar mijn mening, is dat men zich wil onderscheiden en vaak ook alleen ter provocatie.Het dragen van een burka of zelfs een hoofddoek is zelfs in veel islamitische landen verboden. Alleen in Nederland, mag alles, kan alles, behalve als je zelf een nederlander ben, want dan mag je niets.Discriminatiepunten zijn er voor buitenlanders, niet voor nederlanders.Er bestaat in mijn ogen geen multiculturele samenleving, omdat er van beide kanten geen enkele interesse is naar elkaar.
Of de vrouw wordt direct of door indoctrinatie gedwongen een burqa te dragen, in dat geval is acceptatie ervan een vorm van medeplichtigheidalternatief is dat zij zelf kiest deze vorm van isolatie te dragen, in dat geval moet ze ook de gevolgen accepteren.Hoelang hebben we niet gevochten om een maatschappij te krijgen waarin niet religie bepaald wat mensen mogen maar waar mensen bepalen wat de grenzen zijn van wat de invloed van religie mag zijn?de burqa heeft maar 1 doel, het dehumaniseren van de draagster, ze is geen persoon meer maar een kledingstuk.Praat jij wel eens met je kleding? nee?, zover ik weet is het geven van een uitkering aan een kledingstuk ook niet een gewoonte.
Ik vraag mij heel erg af wat er aan de hand is in Nederland. Het lijkt net alsof iedereen zich moet aanpassen aan het Moslim geloof. Begrijp mij niet verkeerd, ik heb respect voor ieders geloof, maar een geloof waarin zon sterke regels gelden, zoals het dragen van een burka, en het uithuwelijken van vrouwen en hen onderdrukken, gaat mij te ver. Teminste als zij dat doorzetten in Nederland.Mijn mening is dat zij hier welkom zijn, maar dat zij zich wel moeten aanpassen aan onze westerse wereld. Een hoofdoek ok. maar een burka zou gewoon echt ten strengste verboden moeten worden. Ik ga toch ook niet met een bivakmuts over straat lopen?Wij zijn een multicultureel land, dat klopt, en dat is ook prima. Maar dat wil niet zeggen dat je hier maar alles kan en mag doen wat je zelf wil. Ik vind het asosiaal als iemand met een burka loopt. Je kan diegen totaal niet inschatten, of herkennen. Dit is een land waar iedereen vrij hoort te zijn, en als je niet vrij wil of kan zijn, of je er iets op tegen hebt, dan hoor je hier gewoon echt niet thuis.Kijk naar de spotprenten over de profeet. Dat mensen ze kwetsend vinden kan ik begrijpen, maar de hele wereld staat op zijn kop. Terwijl er ook zo vaak grappen gemaakt worden over God, Budha, sinterklaas,enz. Hiermee zie je dat als men zo fanatiek in een geloof gelooft (en dan bedoel ik ieder geloof), dat men helemaal doordraait. Ik vind zelfs dat geloof afgeschaft zou moeten worden. Want uitgewezen is dat men elkaar niet accepteren kan als men ieder een streng ander geloof heeft. Men begrijpt elkaar totaal niet. Erick Doorgeest

Moslima’s IN ACTIE...

Wist u dat jonge moslima’s eisen om niet te moeten deelnemen aan de lessen sport en biologie, zonder dat dit enige weerslag heeft op hun examenresultaten ? (Bron: Nouvel Observateur) - Wist u dat moslima’s afzonderlijke, exclusief aan hen toegewezen, toegangsuren eisen en bekomen in gemeentelijke zwembaden ? (Bron: Revue politique) - Wist u dat moslima-studenten eisen dat ze tijdens hun examen mogen worden begeleid door hun echtgenoot en dat hun examen uitsluitend door een vrouw mag worden afgenomen ? (Bron: Nouvel Observateur) - Wist u dat een moslimorganisatie (”Unir” aan de Universite Paris” XIII) het recht van een professor “behorende tot de westerse cultuur” betwist om het werk van een moslimstudent te beoordelen ? (Bron: l’Express) - Wist u dat moslims de afschaffing van het kerstfeest in sommige lagere scholen eisen - en bekomen ? - Wist u dat moslimstudenten, onder het mom van de wet op de scheiding van kerk en staat, een verbod eisen op het plaatsen van kerstbomen in scholen, zelfs kleuterscholen ? (Bron: Le Parisien) - Wist u dat moslims een verbod eisen - en bekomen - op het serveren van vlees dat niet hallal is op scholen waar zij in de meerderheid zijn ? - Wist u dat moslims die voor de overheid werken er bijkomende feestdagen eisen voor hun religieuze feesten ? - Wist u dat moslims ruimtes eisen om te bidden in onze colleges, onze lycea en universiteiten ? - Wist u dat moslims in onze scholen, universiteiten en werkplaatsen aan hun vijf dagelijkse gebeden aangepaste uurroosters eisen ? - Wist u dat moslims een aanpassing van onze geschiedenisboeken eisen teneinde er de geschiedenis van hun land en hun godsdienst in op te nemen ? (Bron: Nouvel Observateur) - Wist u dat uit onze schoolboeken alle verwijzingen naar Karel Martel en andere Jeanne d’Arcs zullen worden geschrapt om de Franse moslims niet op de tenen te trappen ? - Wist u dat moslima’s eisen om openbare functies (in de administratie, ziekenhuizen, scholen, rechtbanken) te mogen uitoefenen met een hoofddoek op ? - Wist u dat gesluierde moslima’s/geneeskundestudentes eisen dat ze enkel vrouwen moeten verzorgen ? (Bron: Le Monde, Le Figaro) - Wist u dat reeds mannelijke artsen in elkaar werden geslagen omdat ze moslima’s hadden verzorgd zonder toelating van diens echtgenoten ? (Bron: Le Monde, Le Figaro) - Wist u dat in heel wat Franse scholen waarin vooral leerlingen van NoordAfrikaanse afkomst zitten, opschriften worden aangetroffen als “Mort aux Juifs” (Dood aan de Joden), “Mort aux chretiens” (Dood aan de Christenen) of ” Vive Bin Laden” (Leve Bin Laden) ? - Wist u dat bij manifestaties tegen de oorlog in Irak, bepaalde «pacifistische» moslims portretten meedragen van Bin Laden of Saddam? (Bron: Les 4 verites) - Wist u dat een woesteling, genaamd Djamel, die een jong meisje, Sohane, levend had verbrand, tijdens de wedersamenstelling van zijn misdaad in Val de Marne luidkeels werd toegejuicht ? (Bron: televisiejournaal op France 2) - Wist u dat jonge zwarten en NoordAfrikanen die een blanke jongeman levend hebben verbrand in een supermarkt in Nantes (in 2002) totaal geen berouw tonen maar integendeel trots zijn op hun daad ? (Bron: Temoignage de l’avocat) - Wist u dat een handboek voor goed gedrag “Wat toegelaten en verboden is in de Islam”, een boek dat al 10 jaar in Frankrijk wordt verdeeld, uitlegt hoe een goede moslim zijn vrouw moet slaan : “met de hand”, “zonder zweep” of “houten stok”, en “terwijl hij het gelaat spaart” ? (Bron: l’Express) - Wist u dat islamitische patrouilles door de straten van Antwerpen en andere steden trekken teneinde “de slechte, racistische blanke agenten in het oog te houden” en hun eigen wetten toe te laten passen ? (Bron: Liberation) - Wist u dat nieuwe wetten aan de politie, het leger en de openbare dienst in het algemeen de verplichting opleggen om bij voorrang “jongeren” uit de migrantenpopulatie aan te werven en dat 35 ondernemingen, waaronder France Television, Peugeot en de voedingsketen Casino een contract hebben getekend dat hen ertoe verplicht de voorkeur te geven aan migranten bij de aanwerving van personeel ? (regerings- en vakbondsbronnen) - Wist u dat in scholen, moslima’s hun jas aandoen vooraleer ze aan het bord willen komen teneinde niemand in de verleiding te brengen, dat in basisscholen moslimvaders weigeren om hun dochters les te laten volgen in een klas waarin een onderwijzer de gebruikelijke onderwijzeres vervangt en dat een school zelfs een sluis zonder ramen heeft moeten installeren waarin de leerlingen hun eigen moeder, die van kop tot teen gesluierd is, kunnen herkennen tussen de andere gesluierde vrouwen ? (Bron: Le Monde 09/07/04) - Wist u dat in lagere scholen de leerlingen het gebruik van afzonderlijke kraantjes hebben ingevoerd, het ene gereserveerd voor moslims, het andere voor Fransen, of dat een plaatselijke afgevaardigde van de moslims heeft gevraagd om afzonderlijke kleedkamers te voorzien aan de sportzalen omdat volgens hem “een besnedene zich niet mag ontkleden aan de zijde van een onreine” ? (Bron: Le Monde 09/07/04) - Beseft u wel dat andere religieuze gemeenschappen (zoals ….) nooit soortgelijke eisen stellen ?

“Als we niet oppassen verliezen we alleen al dankzij ons geboortecijfer op den duur heel onze cultuur.” Nederlanders hebben dit vroeger zelf gewild”. Onze ouders riepen: ‘Laat de Turken maar komen’. Ze kwamen en ze namen de Koran met zich mee.” Dat moet volgens de predikant een halt worden toegeroepen. ,,Wij willen dat we niet totaal worden overspoeld door een cultuur die de onze niet is”, aldus Protestants predikant dr. André Troost. Dr. André Troost is een verstandig en moedig man. Nee, dan Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam: Cohen vindt het geen enkel probleem om een vorm van apartheid te introduceren in Amsterdam. Amsterdam met haar geschiedenis van vrije stad. Overigens, met nadruk op geschiedenis, want Cohen heeft gedurende de periode dat hij daar burgermeester is, de ziel van Amsterdam zonder blikken of blozen de nek omgedraaid. Cohen, die zelf alle fatsoensnormen en -waarden tart met het beschermen van de “kwetsbare moslims”. Radicale moskeeën worden niet gesloten, auto’s mogen in brand worden gestoken en vrouwen mogen van hem worden gediscrimineerd. Homoseksuelen zijn vogelvrij in de ogen van moslims en zijn eigen bevolkingsgroep ontvlucht nota-bene de stad. Dit laatste toont aan welk een verraad Cohen pleegt, niet alleen tegenover de Nederlander maar vooral tegenover de Joodse Nederlanders. Is dit wat Cohen wil? De werkwijze van Cohen vertoont verdacht veel overeenkomsten met de werkwijze van de Joodse Raad, die door de Duitse bezetters werd ingesteld om de eigen bevolkingsgroep te verraden. Hier is duidelijk sprake van een herhaling van zetten. “History all over again”. Cohen helpt zijn antisemitische vrienden, onze vijanden, waar- en wanneer hij maar kan. Is er een erger verraad dan dit mogelijk? Pikken we het verraad nog langer in Nederland? Kan Cohen niet naar Saoedi-Arabie vertrekken. Dan kan hij daar een publieke functie gaan verrichten. Kan hij gelijk kennis maken met het antisemitisch karakter van de islam. Wij pikken het niet langer en gaan daarom op 4 april a.s. naar Den Haag. 4 april is op een vrijdag en u heeft nu nog genoeg tijd om een dag vrij te nemen om samen met ons te laten weten dat het genoeg is. Het is meer dan genoeg! De stem van het volk telt! Laat ook uw stem horen! Kom allen naar Den Haag!
Cohen: vrouw hand weigeren is geen probleem -
Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen Wijken en Integratie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stelling van de burgemeester van Amsterdam dat het geen probleem is als moslims weigeren een hand te geven. 1.) Bent u bekend met het bericht: “Cohen: vrouw hand weigeren is geen probleem”? * 2.) Bent u het eens met de burgemeester van Amsterdam, die de islamitische normen kennelijk hoger aanslaat dan de gebruikelijke Nederlandse omgangsvormen? 3. Deelt u de mening dat genoemde burgemeester een zeer kwalijk signaal afgeeft door te stellen dat allochtonen zich niet aan hoeven te passen aan de Nederlandse omgangsvormen? 4.) Deelt u voorts de mening dat het een schande is dat de burgemeester van Amsterdam mee gaat in het achterlijke islamitische idee dat vrouwen en mannen niet gelijk zijn? 5.) Realiseert u zich dat veel Nederlanders doodmoe worden van de islamisering van de maatschappij en het voortdurende verraad van de Nederlandse cultuur door slechte bestuurders als Cohen? 6.) Kunt u er zorg voor dragen dat de burgemeester van Amsterdam niet nog meer schade aan kan richten en zo snel mogelijk uit zijn ambt ontheven wordt?
Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld: ‘Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel’. Bovenstaande dringt blijkbaar niet door tot het brein van Aartsbisschop Rowan Williams. De Britten moeten volgens de anglicaanse leider leren inzien dat sommigen van hun landgenoten geen band met het Britse rechtssysteem hebben. Aanvaarding van delen van de islamitische wetgeving over het huwelijk en financiële kwesties kan de maatschappelijke samenhang bevorderen, meent Williams. Sommigen hebben geen band met het rechtssysteem, dus ook geen band met de democratie. Zowel in Groot-Brittannië als in de rest van Europa moeten we dat inderdaad inzien, maar niet zoals deze dhimmi het bedoeld. We moeten het zien als een waarschuwing. De waarschuwing dat het niet respecteren van onze rechtstaten in Europa hiermee bevorderd wordt. Onze democratie is immers minderwaardig voor moslims, zij willen onze democratieën omver werpen. Dit wordt zoveel malen duidelijk gemaakt door ongelovigen, andersdenkenden etc. te discrimineren en moslims creeëren hun maatschappij binnen de onze. Hierdoor ontstaat een parallelle samenleving en het kalifaat is een feit. Een aartsbisschop die deze uitspraak doet, dhimmitude uitspraken, puur uit angst en het gebrek aan eigenwaarde, zegt hetzelfde als dat wat moslims lezen in de koran, wat gepredikt wordt in de moskeeën. Hieronder enkele voorbeelden wat de koran zegt over ongelovigen: 2:6. Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet. 2:7. God straft de ongelovigen. 2:8. Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf. 2:10. Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen! 2:17. Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblind. 2:39. Wie niet gelooft zal branden! 2:90. Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd. 2:61. Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde. 2:65. God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden. 2:85. Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan. 2:88. Ongelovigen zijn vervloekt. 2:89. Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt 2:96. Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel. 2:98. God is de vijand van iedereen die niet moslim is. 2:99. Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden. 2:104. Ongelovigen worden gestraft. 2:114. Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel. 2:120. Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen. 2:121. Niet-moslims zijn verliezers.

De Islam wil wereldverovering

Niet alleen om politieke-, wetenschappelijke- en bedrijfsspionage, maar nu beïnvloeding van Islamieten is een grote job geworden. Islamieten als 5. colonne wachten op een meerderheid binnen kleine landen.

De Islam wil wereldverovering, d.m.v. geweld de wereld Islamiseren. Nu is er iets vreemds aan de hand, moslims komen niet voor werk maar voor iets anders: Dit is nu een oorlog van de Islam tegen de rest van de wereld.Daar moet men zo snel mogelijk wat aan doen op een rigoureuze manier, want “zachte heelmeesters maken stinkende wonden”.Er is geen andere mogelijkheid om dit gevaar te keren dan de Islam te vuur en te zwaard te bestrijden.De wereld, en vooral de politici moeten wakker worden voor het te laat is, we zijn 1 stap verwijderd van een burgeroorlog, ook in Nederland.Gewone Nederlanders die werken en leven in een grote stad, die dagelijks te maken hebben met moslims.er moet een verdediging komen voordat ons land compleet geïslamiseerd is.

Kennis hebben van de moslimpraktijken is heel belangrijk:
De geestelijke genocide van de niet islamieten van Mesopotamië begon met de komst van de nieuwe islamitische invasie naar het Midden- oosten in de 16e en 19e eeuw waarbij ze ravage hebben aangericht en de ondergang van het niet islamitische volk in het Midden-Oosten hebben bewerkstelligheid. Door de tussenkomst van de nieuwe Moslims landen werd, het eenvoudige en vaak analfabete volk verdeeld in diverse denominaties, een vreselijke vorm van fanatieke nationalisme werd geïntroduceerd, wat later tot uiting is gekomen in het door hen gecreëerd product . Gezinnen, kerken, gemeenschappen en dorpen werden uit elkaar gerukt in de naam van ,,Jezus” waarbij onbeschrijfelijke, ondefinieerbare, diepgaande onderling haat, wroeging, minachting en leed werd veroorzaak en gestimuleerd in de naam van ,,vooruitgang”, ,,ontwikkeling” en ,,onderwijs”. Kinderen werden tegen ouders opgehitst, families tegen elkaar opgezet, dorpen, stammen en steden werden gescheiden en omringt door een geestelijke rood lijn van ongekende, onbegrijpelijke haat en wreedheid gekweekt door de Moslims. Deze onderlinge haat, versplintering en verzwakking is zowel de arabieren als de Turken niet ontgaan. Misschien heeft deze geestelijke genocide de lichamelijke genocide mogelijk gemaakt. Immers, toen de lichamelijk genocide plaats vond door het toedoen van en Turken, waren de niet islamieten sterk verdeeld en de onderlinge haat, gestimuleerde door de missionarissen, ongekend hoog. Een volk dat geestelijk is verdeeld is vanzelfsprekend een zwak volk. De sterke controle van naties als Turkije en Marokko, de dubbele nationaliteit (met zelfs de mogelijkheid om in vreemde krijgsdienst te moeten treden), het zoeken van een partner in het land van herkomst, de positie van de vrouw, de eerwraak en andere daden die in de Westerse cultuur als 'crimineel gedrag' worden beschouwd.
Staatslieden en Raadsleden met dubbele Nationaliteit, b.v. Marokkaans en Nederlands. Dat komt er op neer dan je met een tweedelig persoon te maken hebt. De bovenhelft is Nederlands en de benedenhelft is Marokkaans. Dus geen hele Nederlander, staat de Grondwet een halve Nederlander toe ons land te beheren? Wel raar, toen ik ooit een ander paspoort aanvroeg werd mij snel duidelijk gemaakt, “luister jongeman, dan verlies jij je Nederlanderschap”. Maar ja, dit is niet het Vaderland waar wij voor moesten vechten, het is het Nederland voor de buitenlanders, daar hebben jullie toch voor gekozen.

Islamitische wereld zwijgt, maar gaat wel schreeuwen als anderen deze misdaden aanwijzen

Miljoenen moslimmeisjes worden jaarlijks besneden, er worden duizenden kindhuwelijken afgesloten in een aantal Islamitische landen (b.v. Afghanistan, Turkije, Pakistan, Iran) er worden moslims per de duizenden vermoord door moslims, Afvalligen, homo’s en ‘onzedige’ meisjes en moslim mannen worden opgehangen, gegeseld en/of gestenigd. In S./A. worden hoofden afgehakt om de hoek van de heilige kabah, miljoenen islamitische vrouwen worden volledig onderdrukt onder gebruik van geweld. Het zijn moslims die christenen, hindoes en Buddhisten vermoorden. Erewraak komt nog alleen voor in Islamitische landen; terwijl alle moslims onder censuur leven, het zijn alleen moslims die ‘jihad’ plegen in aantallen landen, het zijn alleen imams en mullah’s die oproepen tot haat en ‘jihad’….

Maar de Islamitische wereld zwijgt, maar gaat wel schreeuwen als anderen deze misdaden aanwijzen, zeggen ‘dat is de Islam niet’, maar zoals een Iraanse niet-gelovige fotograaf zei: ‘de Koran is zowel van Bin Laden als gematigde moslims’. Hoe dan ook Geert Wilders heeft wel degelijk gelijk maar weer zwijgen moslims over wat hij zegt maar gaan wel Islamitische censuur toepassen en moord en brand schreeuwen omdát Wilders zegt wat hij zegt - zoals al die andere miljoenen moslims in Islamitische landen.
Waar zijn ook de Turken die in Europa wel de vrijheid krijgen om zich uit te spreken tegen die misdaden o.a. door openlijk en massaal tegen bovenstaande misdaden te demonstreren? Die zien wij ook niet.

‘Inshallah’ dan maar ‘Allah wil die misdaden en waarom wij moslims niets kunnen veranderen”?
De westerse landen kennen geen assimilatiepolitiek. Turkije kent daarentegen wel een assimilatiepolitiek. De uitspraak slaat dan ook als een tang op een varken.
Sinds de oprichting van de Turkse staat in 1923 dienen alle inwoners zich te conformeren aan de Turkse identiteit, dwz aan de waarden en normen van de ‘etnisch Turkse soennitische moslims’.
Deze waarden en normen komen tot uiting in de wetten die deze meerderheid via hun afgevaardigden bewerkstelligen. Veelal worden de rechten van minderheden middels deze wetten beknot, zoals beperkingen op het gebied van eigen taal, recht op vereniging, persvrijheid, vrije meningsuiting, vrijheid van religie. Turkije is dan ook geen democratie, het is een schijndemocratie en alsook Turkse moslims tonen aan dat democratie en de islam niet samengaan.

De Turkse assimilatiepolitiek is buitengewoon succesvol, gezien het feit dat vele Koerden‘verturkst’ zijn en groeperingen als de alevieten zich steeds vaker als moslims bezien (als ‘humanitische moslims’, dat wel).Pontische Grieken, de ‘lazen’, zijn het schoolvoorbeeld van hoe ver dit kan gaan. Hele instituties als het Turkse leger, het directoraat van godsdienstzaken en de onafhankelijke Turkse magistraat zijn niet meer dan instrumenten van deze assimilatiepolitiek.
En wat nu als de minderheden zich niets aantrekken van de wetten van deze meerderheid?..Turken kennen een lange geschiedenis van genocides, pogroms, moordpartijen, martelpraktijken..

Moslims roepen allemaal in koor: je mag de Profeet niet beledigen.

Onze rechtsstaat beriep zich altijd op het recht van vrije meningsuiting maar gaandeweg zijn deze vrijheden op allerlei manieren beperkt door degenen die ons HUN wil willen opleggen. het is zeer schandalig vinden als de film niet mag worden uitgezonden want dit zou ook betekenen dat degenen die voor een verbod zijn weer hebben gezegevierd. Het kabinet huilt al voordat zij ook maar geslagen is, buigen voor terroristen NOOIT EN TE NIMMER dan maar vechten voor wat ik waard ben ja ik ben een Nederlander die niet buigt voor terrorisme. Maar vecht voor zijn vrijheid en voor die van andere Nederlanders. Verbod van de film staat gelijk aan de boekverbrandingen in de dertiger jaren van de vorige eeuw toen de heer Adolf H. aan de macht kwam. Het riekt ook naar Middeleeuwen. We hoeven anderen niet te beledigen, maar de waarheid mag wel boven tafel. Wij worden als volk voortdurend beledigd door een regering die vreemdelingen onze cultuur laat uitwissen. DAAR zit het probleem!

Moslims roepen allemaal in koor: je mag de Profeet niet beledigen. Nou, dat is waar, Theo kan het niet meer navertellen. Vooral de gevolgen voor 'ongelovigen' en vrouwen in de Islam landen zelf. Dat noemen wij hier: documentaire maken. Als jullie zover willen gaan dat ook te verbieden maak je jezelf volkomen belachelijk voor de hele aarde! Theo van Gogh nog eens te citeren: "Ik voel me tweederangsburger in eigen land omdat ik achterhaalde discussies moet voeren met een in mijn ogen agressieve minderheid die weigert ook maar enig begrip op te brengen voor idealen welke in het gastland gemeengoed zijn. Wij dienen ons aan U aan te passen, U die geen notie heeft van scheiding van Kerk & Staat.”
In wat voor land leven we nu eigenlijk. Balkenenden moet voor zijn volk staan en voor Wilders, net zoals de Denen doen voor hun volk en hebben gedaan. Weet je,ik schaam mij voor mijn land, Nederland. Ik vind het huichelarij wat er hier gebeurd. Weet je wat het gevaar is:' Angst is de grote boosdoener en daar door raak je verlamd. DEMOCRATISCH,JONGENS,WETEN JULLIE NOG Een volk dat voor tirannen zwicht....De westerse politici moeten bij voorbaat de islamitische staten de wacht aanzeggen, dat zij verantwoordelijk zijn voor wat er zal gebeuren! Waarom waarschuwt men Wilders voor de gevolgen? Die gevolgen komen niet van hem, maar van van de Islamieten.

De 'vreedzame' islam ontmaskerd - UITKIJK

De 'vreedzame' islam ontmaskerd


Startpagina
Algemeen en politiek
Natuur, milieu en gezondheid
Islam ontmaskerd
Multiculturele chaos
DIVERSEN

10-08-2009 15 reactie(s) van lezers
Het gaat prima met Europa. En Nederland...
Het aantal moslims binnen de Europese Unie zal de komende veertig jaar verviervoudigen. In 2050 is een op de vijf inwoners (20%) van de EU moslim. In Groot-Brittannië, Spanje en Nederland zal dat percentage zelfs nog veel hoger liggen. Dat schrijft de Britse krant The Daily Telegraph op basis van eigen onderzoek.ImmigratieVorig jaar was 'slechts' vijf procent van de inwoners van de EU muzelman. Dat komt neer op 25 miljoen personen. Ongeveer 850.000 daarvan wonen momenteel in Nederland. In 2050 hangt volgens de Britse krant twintig procent van de bevolking het islamitisch geloof aan. De ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de massale en ongeremde immigratie uit moslimlanden en het hoge geboortecijfer onder moslims.Demografische tijdbomCritici zien de uitkomsten van het onderzoek als het zoveelste bewijs van de falende aanpak van de 'demografische tijdbom', zoals de verspreiding van de islam binnen de EU wordt gezien. Experts waarschuwen dat de toename van het aantal moslims in de EU zal leiden tot ingrijpende veranderingen op het gebied van onder andere mensenrechten, onderwijs, buitenlandse politiek en sociale zekerheid, schrijft de krant. Frankrijk is het land met de grootste moslimpopulatie van Europa. Daar is nu al tien procent moslim.
15 reactie(s) van lezers Reageren
Reacties van lezers
door Moedeloos... op 10-08-2009 18:11
Tsja. Bekende gegevens. En dat weet politiek Den Haag óók allang. Eigenlijk moest je gewoon die hele 2e kamer verzuipen in de Noordzee, m.u.v. de PVV.De rest pleegt nu en op termijn LANDVERRAAD door gewoon te doen alsof hun neus bloedt. Hopelijk komt er na W.O.-III ook nog een bijltjesdag voor dát soort gasten... :(
door Jurgen op 10-08-2009 22:23
Tsja, en volgens de koran dient in het kader van de jihad de strijd ingezet te worden bij een een verhouding van 1 moslim op 10 ongelovigen. Dus actie ruim voor 2050, denk ik zo...
door Evert op 11-08-2009 19:45
Deze bevindingen ontkrachten terecht, maar helaas, de "bevindingen' van het CBS als zou Nederland als geheel ontkerkelijken, ook de islam. Er zouden volgens het CBS minder moslims zijn, omdat de moskee minder bezocht wordt.Het CBS vergeet echter dat binnen de islam het bezoek aan de moskee niet dezelfde -belangrijke- betekenis heeft als binnen het christendom. De moslim dient "goede daden" te verrichten, en die zijn te vinden in de koran, de hadiths, de sharia en de "vijf zuilen" waarnaar men moet leven: moskeebezoek wordt daarin niet zo nadrukkelijk vermeld. Dat deze "goede daden" op zijn zachtst gezegd niet altijd "goed" zijn volgens moderne Westerse maatstaven ervoer Theo van Gogh aan de lijve op 2.11.2004.Het staatsstatistiekbureau suggereert zo dat het met de islamisering van Nederland, en eigenlijk geheel Europa wel meevalt, pure misleidende staatspropaganda dus. Men gaat voorbij aan het feit dat de moslim, ook als hij de moskee minder bezoekt, altijd moslim blijft, en zichzelf en zijn ideologie superieur acht aan (alle denkbeelden van) de "infidels".
door Evert op 11-08-2009 19:52
Evert (vervolg) Nederland kent officieel bijna één miljoen moslims, en dat nog afgezien van wat hier illegaal rondzwerft. Je hoeft geen Einstein te zijn om te beseffen dat als de Europese vrouw gemiddeld 1,5 kind "produceert", en de moslimvrouw gemiddeld vier, de in dit artikel geschetste ontwikkeling/voorspelling helaas zal uitkomen.De voormalige Algerijnse president Boumédienne zie het al: "Het is de baarmoeder van onze vrouwen die ons [de moslims - E.) de overwinning zal schenken". Als wij niets doen, krijgt hij gelijk, en wordt het onderzoek van de Daily Telegraph bewaarheid.Zolang de Europese landen door lafaards en slappelingen geleid worden, zal dit doemscenario uitkomen, en wordt Europa één groot Joegoslavië zoals in de jaren negentig, of erger.
door Arend de Wit op 12-08-2009 11:47
Hoezo "... de falende aanpak van de 'demografische tijdbom', ..."? Dit is willens en wetens door de weg-met-ons, anti-nationale en xenofiele regeringen in de hand gewerkt. Het gaat juist prima! Eh, toegegeven, met ons (den autochtoon) minder, maar daar heeft de huidige elite lak aan. De vernietiging van de westerse mens en zijn cultuur kan de verlichte kosmopolieten (moslimlovers) immers niet snel genoeg gaan.
door De zienert op 12-08-2009 16:09
'de "bevindingen' van het CBS als zou Nederland als geheel ontkerkelijken, ook de islam. Er zouden volgens het CBS minder moslims zijn, omdat de moskee minder bezocht wordt.'Inderdaad één grote multiculofiele leugen. Wil het CBS mij dan even uitleggen waarom de moskeeën hier te lande dan als paddestoelen uit de grond schieten? Het CBS is bestaat ook voor het grootste gedeelte uit links socialistische ambtenaren die de cijfers precies naar de multiculturele hand zetten.Gelukkig laat een snel groter groeiende groep hollanders zich dergelijk zand niet meer in de ogen strooien.Ik verheug me nu al op de enorme verkiezingswinst van de PVV bij de eerstvolgende gemeente en parlementsverkiezingen.
door j winants op 12-08-2009 20:31
sja...en daar sta je dan als PVV. En geen linkse hond wilt een coalitie bij verworven winst. Ik voorzie dat we allemaal verzuipen in de Islam en zn hele sharia gedoe erbij. De Hollander is niet van de weerstand...ies koeltoer. Wij wachten af dat t te laat is, en dan...scenario Kok en aanverwant tuig! Te laat dus! Ik hoop inderdaad dat mijn kinderen opgroeien in een land waar men gedegen NL spreekt tegen elkaar en waar men elkaars naam kan uitspreken zonder over de 6 medeklinkers achterelkaar te struikelen. Wederom, tijd voor die arena incluis leeuwen als voorspel echter met een ander volk als speeltje: Den Haag eerst! Dan, het paard op mét wit gewaad met rood kruis op de borst, fier en trots!
door Daan op 12-08-2009 23:06
In Maart 2004 heeft de Journalisten Vereniging zijn leden, bijna allemaal Links,gevraagd om terughoudend te zijn met negatieve berichtgeving over allochtonen. Daarom heeft men het vaak over Nederlanders als het Marokkanen zijn, mijn tenen gaan krom staan. Ook de AVRO doet hier aan mee, in 2 vandaag onlangs een reportage over de Nederlanders die door Brussel zijn uitgeleverd.
door 2Crazy2bTrue op 14-08-2009 15:22
Voor de multicul pijnlijke feiten worden doelbewust uit het nieuws geweerd. De censuur zit oa in de gehele dagbladpers. Als ik bijv. het woord "allahtoon" in een commentaar bij een Telegraaf artikel opneem, wordt dit steevast niet gepubliceerd. Nederland is gewoon even een tijdelijke communistische dictatuur als opstapje naar het islam fascisme. Zolang de olie maar blijft vloeien en het geld op hun bankrekeningen gestort word, vinden onze beroeps landverraders van PvdA, CDA, GL, D66, VVD, SGP enz het prima zo. En gaat het hier mis dan staat er altijd wel een riant tweede huis klaar in veiliger oorden. Daartoe hebben ze allen zich ruimschoots van de benodigde financiën voorzien.