donderdag 28 oktober 2010

Islamitische dreiging met geweld regeert Koerdistan

Arbel, Irak: Een extremistische islamitische geleerde dreigt Koerden dat ze niet langer worden getolereerd in de Arabische en islamitische wereld, beschuldigt hen van "ongelovigen die stimuleren vijandigheid tegen de Islam en haar volgelingen."
"There is no life for you to live here with and among us. You should not expect anything from Muslims but war and hostility," said Abu Basir Al-Tartusi, who has been described as "primary Salafi opinion-makers guiding the jihadi movement" "Er is geen leven voor jou om hier te leven met en onder ons. Je moet niet alles verwachten van moslims, maar de oorlog en vijandigheid", zei Abu Al-Basir Tartusi, die is beschreven als "primaire salafi opiniemakers het begeleiden van de jihadistische beweging "
Al-Tartusi's letter comes at a time when the US has reduced the size of its troops into almost 50,000 and is preparing for a full withdrawal scheduled to happen by the end of 2011. Al-Tartusi de brief komt op een moment dat de VS verlaagde de omvang van haar troepen in bijna 50.000 en is de voorbereiding voor een volledige terugtrekking gepland te gebeuren tegen het einde van 2011.
The Kurds, who have always seen the Americans and West as their friends and allies, have been subjected to genocide and ethnic cleansing by the Arab, Turkish and Persian regimes of the Middle East. De Koerden, die altijd hebben de Amerikanen en West gezien als hun vrienden en bondgenoten, zijn onderworpen aan genocide en etnische zuiveringen door de Arabische, Turkse en Perzische regimes van het Midden-Oosten.
Al-Tartusi, whose real name Abd-al Mun'em Mustafa Halima Abu Basir, is originally from Syria. Al-Tartusi, wiens echte naam Abd-al Mun'em Mustafa Abu Basir Halima, komt oorspronkelijk uit Syrië. His wife is a Palestinian. Zijn vrouw is een Palestijn. He now lives in London. Hij woont nu in Londen.
"You have fought against Arabs and other nationals. For the ascendency of your ignorant cause of nationalism, you have fought against Islam and its followers," said Al-Tartusi, in a recent open letter in reference to the Kurds of Iraq and Syria. "Jullie hebben gevochten tegen de Arabieren en andere onderdanen. Voor de overhand van uw onwetende oorzaak van nationalisme, je hebt gevochten tegen de islam en zijn volgelingen", zei Al-Tartusi, in een recente open brief in een verwijzing naar de Koerden van Irak en Syrië.
"You have become allies with crusades and relied on them against Islam and the Muslims," said Al-Tartusi adding that the Kurds had helped the US and Western powers to occupy Iraq. "Je hebt bondgenoten met kruistochten worden en zich op hen tegen de islam en de moslims", zei Al-Tartusi toe te voegen dat de Koerden had geholpen de VS en West bevoegdheden om Irak te bezetten.
Dr. Arafat Karim, an Iraqi expert in Islamism, said that Tartusi "is a person psychologically extremist. He has no knowledge about the religion and Kurds." Dr Arafat Karim, een Iraakse expert in het islamisme, zei dat Tartusi "is een persoon psychologisch extremist. Hij heeft geen kennis over de religie en de Koerden."
"There are a number of extremist Muslims here in Kurdistan who misinform Tartusi about the situation of the Kurdistan Region," said Karim. "Er zijn een aantal extremistische moslims hier in Koerdistan, die Tartusi verkeerd geïnformeerd over de situatie van de Koerdische regio", aldus Karim.
"He issues bad fatwas [verdicts] attacking Kurds based on disinformation. This man has no knowledge about the history of the Kurds." "Hij geeft slechte fatwa's [uitspraken] Koerden aanvallen op basis van desinformatie. Deze man heeft geen kennis over de geschiedenis van de Koerden."
Tartusi has considered Saddam Hussein a Muslim and prayed for him to be in the heaven. Tartusi heeft overwogen Saddam Hoessein een moslim en voor hem gebeden worden in de hemel.
"Without Islam, you will never enjoy your life," said Al-Tartusi. "Zonder de islam, zul je nooit je leven te genieten", zei Al-Tartusi. hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat we vandaag geconfronteerd worden met imams die opgeleid zijn op kosten van Saudi-Arabië om hier te verkondigen dat hun gelovigen bij ons gediscrimineerd worden. Terwijl zij het normaal vinden dat niet slechts op het verspreiden van een Bijbel in het ‘land van de twee moskeeën’ de doodstraf staat, maar bovendien dat de Aziatische gastarbeiders er behandeld worden als minder dan slaven. Want slaven verzorg je nog als ze ziek worden, terwijl in de golfstaten de “sponsors” hun “uitzendwerkers” gewoon op het vliegtuig zetten als ze last van hen hebben.

donderdag 21 oktober 2010

Bendes moslims teisteren Nederlandse steden.

In de lente van dat jaar 1683, vertrekt een leger van driehonderdduizend moslims, onder bevel van Karà Mustafà uit Istanbul en trekt naar het Westen. Een machtig leger. Het machtigste dat Europa ooit gezien heeft. Een indrukwekkende massa mannen, paarden, kamelen en wagens. Ze plunderen dorpen. Ze roven alles wat eetbaar is. Ze ontvoeren vrouwen om de seksuele driften te bevredigen van duizenden soldaten die twintig, dertig kilometer per dag moeten marcheren. Het doel dat Mohammed IV zich stelde was het veroveren van Wenen, om daarna met zijn legers naar Rome te trekken en, eenmaal daar aangekomen, om de Sint-Pieter basiliek in een moskee te veranderen. Net als zijn voorouders, jaren daarvoor, hadden gedaan met de schitterende, weergaloze basiliek Aya Sophia te Constantinopel (naam verandert in “istanbul”). (…..)De elfde september 1683 is Wenen verloren. De kanonschoten van het leger van Karà Mustafà hebben kraters geslagen in de bastions van de verdediging. De waterwegen worden verontreinigd. Besmette ratten worden over de stadsmuren gegooid(….) Het Westen staat aan de afgrond van een definitieve vernietiging.Bij het aanbreken van de twaalfde september valt de verdediging aan. En tegen iedere voorspelling in winnen ze.Tussen dat Europa en het Europa waarin wij nu leven bestaan angstaanjagende overeenkomsten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de Islam virus een zeer gevoelige antennes heeft. Het «voelt» de zwakheid van Europa en beweegt zich westwaarts.” (zie: Ottomaanse invasie) Groepen moslims laten hun sporen na in Nederlandse steden.Onderzoek wijst uit dat maar liefst 86% van de tweede, derde en nu ook vierde generaties Turken en Marokkanen kiest voor een huwelijkskandidaat uit het herkomstland van de ouders. De omvang van de generatie huwbare Moslims neemt flink toe, waardoor op korte termijn een aanhoudende stroom profiteurs, maar ook als Turkije lid wordt bij EU, een complete volksverhuizing uit deze landen valt te verwachten. Meer dan een derde van de Turken zal proberen weg te vinden in het Westen als Turkije toetreedt tot de Europese Unie en er geen beperkingen worden gesteld aan het vrij verkeer. En dit is de belangrijkste eis van Turkije. Turkije wil ten koste van alles “het vrij verkeer” van de Turken mogelijk te maken, terwijl Islamitische aversie tegen de de westerse volkeren alleen toeneemt…Turken zijn nog steeds tegen de westerse cultuur, ze willen geen enkele raakpunt hebben met de “ongelovigen”, Europese waarden en normen zijn nog steeds taboe voor moslims . Moslims die Turkije lid willen maken bij EU zijn de opvolgers van Kara Mustafa. Onderhandelingen over toetreding kosten ons alleen meer belasting geld, tot nu zijn er honderden miljoenen Euro gekost. AKP en de leger zeggen dat ze graag lid willen worden, bereid om alle hervormingen die nodig zijn door te voeren( tot nu allemaal schijn!!!) maar gelijktijdig eisen ze: “het vrij verkeer van de Turken naar Europa”. Turken zijn bereid om: 1- Stoppen met de bezetting van een deel van huidige EU grondgebied (Noord Cyprus). 2- erkenning van Koerden. 3- Erkenning van Armeense genocide. 4- Hervormingen van het leger, politie, justitie, wetgeving (schijn activiteiten om naïeve Europeanen af te leiden) etc. Maar daar tegenover willen ze één ding zeker: “het vrij verkeer naar Europa”. En dit is alles wat de Turken steeds eisen. Ze dreigen steeds harder!. Ze weten heel goed wat ze willen. Het vrije verkeer naar Noord Cyprus resulteerde extra 300 000 duizend Turken op het Eiland en het was gelijk afgelopen met die vrije Cyprus. Turken hebben een deel van deze Eiland compleet bezet en gaan ze nooit terug. 26 EU landen bij elkaar kunnen niet een bezette deel van hun grondgebied verdedigen tegen de Islamitische Turkije. Noord-Irak weer hetzelfde, Turken smokkelen steeds meer rasgenoten naar deze gebied en eisen gelijk olievelden van Kirkuk en Mousoel. Het vrije verkeer van de Turken naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio’s compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van europa onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims gaan vallen. Dit is wat de Turken zeker weten, Turkije nu met een kleine 80 miljoen inwoners + in EU landen circa 10 miljoen en in omringende landen met honderden miljoenen Moslims heeft genoeg met een “kleine ” eis: “vrije weg naar EU”, voor deze optie zijn ze bereid om alles te doen. Maar met deze wapen kunnen ze hele EU definitief vernietigen. Nu wordt het hoogtijd dat het vrije verkeer van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt.Veel hier geboren moslimjongeren, willen graag deelnemen aan nieuwe strijdtonelen in West-Europa.Deze islamitische jongeren vormen een diffuus netwerk van internationaal georiënteerde vijandelijke organisaties en blijken vaak bereid enige vorm van ondersteuning te verlenen aan islamitische activiteiten. Westerse invloed is nog steeds schijn op deze nieuwe generaties en zijn ze langzamerhand in de handen van de gevaarlijke machthebbers gevallen. Deze jongeren laten een ’soldatengodsdienst’ zien die is vormgegeven in een soort ‘georganiseerde tegenstander van de westerse cultuur. De aantrekkelijkheid voor deze jongeren is dat ze gezamenlijk voor de zaak van hun ouders gaan vechten. Als ze onderling Nederlands praten, beginnen ze constant met, Allah, hallal, wallah, billah, insallah, masallah… Hun manier van organiseren wordt als ‘echte opdracht’ voorgesteld zodat ze ‘voor de zaak van Allah’ werken…Dit is wat Mohammed aanbood aan zijn volgelingen, en je hoeft niet lang te denken over wat voor slag mensen hier graag deel van zouden willen uitmaken. De erecode voor deze ‘heilige bende’ is vastgelegd in de Constitutie van Medina’, en dat is een duidelijk erecode voor roofridders, die elkaar bijstaan door dik en dun en geen afvalligheid en verraad toestaan.” Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam “immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen” naar Nederland gehaald worden.Nu zijn er miljoenen moslims binnen EU landen en een “paramilitaire” huiding hebben tegen de Europese volkeren is een grote gevaar….Moslims verspreidden zich over diverse landen en vestigen zij zich zonder problemen in West-Europa. Deze nieuwe generatie islamitische nomaden worden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting .In de grootsteden zijn er veel gevaarlijke Moslims actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Bijna elke wijk in de grote steden krijgt moskeen, islamscholen, internaten, TV schotels etc.. Deze Moslims zullen nooit stoppen en gaan ze weer hun nieuwe eisen stellen, bijvoorbeeld op het gebied van de onderwijs, justitie, politiewerk en geloof… De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Instroom van nieuwe Moslims en vervolgens de geboortecijfers er bij pakt, dan krijg je een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Nu zie jij daar alleen moslims. Ze spelen alsof ze antiracisten zijn.. Deze valse antiracisten zijn zelf grote racisten. Geen enkele Islamitische vrouw mag met een westerse man trouwen (bloed en ras bescherming). Turken en Arabieren zijn raciaal tegen de Koerden, Joden, Christenen en Berberen etc… Deze mensen vinden het immers nodig om bij iedere mogelijkheid die zich voordoet de racist-kaart te spelen. Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de criminele Turken, Marokkanen, Somaliër, en Antillianen de dienst uitmaken,en van onze steden een hel gemaakt hebben. Veel corruptie, dat staat vast, een maffiabende binnen de politiek en justitie, ze stelen, roven en vullen hun zakken goed. Niet voor niets komen ze allemaal weg met een mooi baantje na hun loopbaan. Ze zorgen in ieder geval goed voor elkaar en voor hun Moslims. Zonder massa andere Moslims hebben ze helemaal geen werk! Nu een lid van het Hof Amsterdam van tevoren geprobeerd een getuige van Wilders, een belangrijke arabist, een hoogleraar dus, te beïnvloeden?!! Zo van “wees maar tegen Wilders”. Maffia-achtige ontwikkelingen bij de Hof, dat is al jaren bekend (zie ook IRT affaire, Commissie Van Traa en dood van, Van Traa zelf die veel wist, auto ongeluk was een toneelstuk! Natuurlijk is Nederland geen snars beter dan Italië, waar de Maffia vandaan komt. Natuurlijk viert Islamitische invasie macht, corruptie, misdaad en criminaliteit hier door de gehele bv Nederland hoogtij, bijna altijd ongestoord.). Wilders moet nu helemaal vrijgesproken worden! Op het moment dat er veranderingen op komst zijn en mogelijk de rechtstaat op de schop gaat (eindelijk). Gaan ze hun ware gezicht laten zien. Oplichters, dieven, draaideurcriminelen hebben hier een paradijs. Aangestuurd vanuit de politiek dat is nu wel duidelijk. Het is een Politiek proces om een parlementaire monddood te maken. Er wordt álles aan gedaan om iemand met een afwijkende mening weg te pesten! Het is een corrupte rechtsgeleerden cabaret. Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa. Dit is wat Libische Dictatuur Kadaffi met zijn kleine 190 miljoen dollar wilde bereiken…(Omkoop in EU landen van Libische piraat is jaarlijks minimaal 190 miljoen dollar. Veel EU politici en hoge ambtenaren worden omgekocht om het “vrij verkeer van de Moslims” mogelijk te maken). Wanneer worden er eens kamervragen gesteld over de onafhankelijkheid van een OM én rechters?! Het hele zgn. rechtsysteem hier is één grote farce. Je hebt hier nergens recht op tegenwoordig! De rechterlijke macht moet van onbesproken gedrag zijn en elke schijn die partijdigheid zelfs maar suggereert moet voorkomen worden. Hier is meer aan de hand dan de case Wilders alleen! De reputatie van de onafhankelijke rechtspraak is inmiddels in het geding, dat is met zo’n publieke zaak een slechte gebeurtenis. Veel ambtenaren staan openlijk aan de kant van de Islamitische invasie. Islamitische invasie moet juist nu veroordeeld worden. Diegenen die hier nog gekampeerd en een hand boven het hoofd gehouden worden, zijn de échte criminele moslim strijders. We zijn echt zelf ziek bezig om ons Europa ondersteboven te zetten. We blijven maar in die droom dat alles goed blijft gaan. Ook al was Geert Wilders er niet, de terrorisatie gaat gewoon lekker verder en zal zich in de toekomst alleen maar uitbreiden. De gewone burger niet die wordt gefrustreerd achter gelaten. De rechterlijke macht in dit land is dringend aan verversing toe! Er wordt reeds decennia lachwekkend recht gesproken. Het is meer old-boys-network binnen de rechtspraak in Nederland. Geen wonder dat steeds meer burgers in verzet komen tegen de willekeur en wildgroei in ons land! De schijn ophouden door met meters dossiers naar buiten te treden… Het zit diep geworteld, taak van overheid om alles onder het tapijt vandaan te halen en de schuldigen keihard aan te pakken.Dubbele NationaliteitEr is natuurlijk een duidelijk verschil tussen mensen met een dubbel paspoort samen met Zweden of Engeland of de mensen met een dubbel paspoort samen met Marokko en Turkije. Dat van Zweden is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. Die van Turkije en Marokko zijn dat duidelijk niet, het zijn moslims, hun cultuur is duidelijk niet de onze en normen en waarden stroken al helemaal niet met die van de westerse. Zweden is Europa. Dat is belangrijk, discussie overbodig. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. De meesten zijn ook gelijkdenkend. Wanneer ze willen inburgeren(zelf betalen) en kunnen ze na een paar jaar het Nederlandse paspoort krijgen. De islamitische druiven zijn zuur. Dus Mark Rutte is gewoon eerlijk met zijn uitspraak. Waarom zou dit discriminatie zijn? Zweden heeft net als Nederland een paspoort van de Europese Unie. Dat is een heel verschil. Daarnaast zijn juist Turkije maar vooral Marokko degenen die discrimineren. Je komt namelijk nooit af van de Marokkaanse nationaliteit, ook al ben je in Nederland geboren… Dat moet dus allemaal maar kunnen. Als Nederland hier dan kritiek op heeft dan is het ineens discriminatie. De Turkse regering gedraagt zich discriminerend naar de Koerdische, Armeense en Griekse minderheid. Deze minderheden zijn overgebleven na een periode van ethnic cleansing begin vorige eeuw. Recentelijk is er nog gedreigd 100000 Armeniers het land uit te gooien. Wie discrimineert er nu? Als Turken Turken willen blijven, moeten ze lekker in Turkije blijven. Dit is Nederland en als je daar wilt wonen, zul je je moeten aanpassen. Dat zou andersom ook wenselijk zijn! En inderdaad, mocht het toch zo gebeuren, dan geldt uiteraard: wil je Turk blijven, dan ook geen aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen. Het kan toch nooit zo zijn dat het en en is? Men zal moeten kiezen: of inburgeren, of geen rechten hebben op Nederlandse voorzieningen.Turken in Overheidfuncties kunnen gemanipuleerd worden, zeg maar onder druk gezet worden door de Turkse spionagediensten. De enige remedie tegen deze oproep is alle Turken met een dubbel paspoort moeten het Nederlandse paspoort inleveren. Het kan toch niet zijn dat een Nederlandse Turk in Turkse militaire dienst moet. De belastingbetaler mag de afkoopsom voldoen. Als ze invalide terug komen ze in onze uitkeringen.Turkse gevoelens zijn dubbel. Europa is niet alleen voorbeeld, maar ook vijand…Erdogan heeft meerdere malen uitgesproken dat hem een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Turken dicht… Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in mijn optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, ‘zoveelste provincie’, etc.) Laten die landen eerst maar eens normaal doen en ex-inwoners met rust laten. Om de dienstplicht in Turkije te ontlopen dient iedere Turk € 5800,00 te betalen voor zijn 38e levensjaar anders kan ie Turkije niet meer in. Daar naast nog wel 4 weken in de kazerne bivakkeren anders moet je als nog 2 jaar drillen. Leuke he, heb je niet met Zweden of welk Europees land dan ook. Daarbij leveren ze ook geen enkele crimineel uit (met een of anders lulsmoes); Kortom, primitieve landen moet je primitief behandelen. Moslimlanden willen invloed uit te oefenen op de Turken, Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Turkije wilt in Nederland een volgende Noord- Cyprus creëren. Ze blijven niet bij de dijk, Noord Cyprus was ook niet zomaar in een keer bezet!Christenen probleem.Net als bij de eerst en tweede golf van de Islamitische invasies, zien we nu weer zelfde zwakheid: lege kerken worden verandert in moskeen om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 800 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije willen bouwen, hakken ze je kop eraf!Reden temeer dus om Turkije nooit toe te laten tot de EU. Niet aanpassen, tjonge, dat moet jij eens doen in Turkije en gewoon een moskee binnenlopen met schoenen aan omdat je je weigert aan te passen. Wij in Nederland lopen nou eenmaal gewoon op schoenen in kerken en omdat wij een verdrag hebben hoef ik mij niet aan te passen, toch ? HBO-raad, WRR, CNF, FNV en al die Christelijke partijen sympathiseren het islamitische “geloof”. terwijl Moslims met die wapen nog meer landen kunnen veroveren. Kerkelijke leiding met zero moreel helpt alleen nog meer islamisatie in Europa. Moslims doen alsof ze geen “misbruik” probleem hebben (door de geslotenheid van islam en onderdrukking, is hun misbruik nog steeds een “geheim”, het is minimaal 10 X meer dan de Christelijke kerk). Christelijke kerken zijn gewikkeld in grote morele probleem, hierdoor ontstaat een grote vacuüm voor de honderden miljoenen Europanen. Hierbij kunnen islamitische rovers namens “geloof-religie” die vacuüm gebruiken en nog meer terreinen veroveren. Hele middenoosten, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika is op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd: Bezetting van Europa 2 keer mislukt: De slag bij Poitiers (732) en In de lente van dat jaar 1683 bij de Wenen. Beide verdedigingen zijn niet van die Christelijk aard. Verdediging van een Frankische koning was totaal spontaan, het was los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde.: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien.Nu derde keer, het wordt de laatste en beslissende aanval van de islamieten. Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen.“Immigratie” van Moslims heet volksverplaatsing!De gestaag groeiende Moslims populatie vormt een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% – over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit (kleine moskeen) in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld voor de andere scholen.!? Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken zijn de basis elementen om Nederlandse maatschappij ten val te brengen…De vlag van de politieke islam waait steeds harder en de strijd tegen de Nederlanders wordt op alle fronten uitgevoerd,(zie: georganiseerde politieke groeperingen die zich binnen de grote politieke partijen schuilen en opeens zeggen, “ja, we zijn Turken en we willen nu anders!!). Waarom zou je in een land willen wonen en je vervolgens opsluiten in je eigen cultuur. Lijkt wel of die Turken daarmee iets masochistisch hebben en een heel klein wereldbeeld, de huiskamer met een satellietverbinding naar een Turkse zender. Het probleem is simpel op te lossen. Alle economische banden met het thuis zwaar belasten. TV schotels, alle Islamitische propaganda middelen belasten… Vult onze schatkist en maakt het “tijdelijk” migreren onaantrekkelijk. Het kenmerk van de Islamitische organisering heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen. Ze zijn bijna 50 jaar binnen en geen enkele heeft een Nederlandse naam, ze doen mee aan de moskeebouw die volgens hen bezetting van het land betekent: deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Alle historische voorbeelden wijzen er op dat er met het Islamitische ideologie kunnen ze nooit geïntegreerd worden met een andere cultuur, waar ze binnengedrongen zijn. Segregatie en val is dus enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich geen immigrant beschouwd…Het gaat om een soort nieuwe type “hicret”, wat mohammedanen periodiek moesten doen. Zich verplaatsen naar de nieuwe gebieden en daar groeien tot de meerderheid. Naast elkaar leven met de oorspronkelijke volkeren, mag alleen om tactische redenen en mag niet langer…Meerderheid vorming en de bezetting van het land, De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Nu in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er hier groeiende Moslim kolonies zijn, dus geen sprake van een integratie proces.

zondag 5 september 2010

STOP MOSKEEBOUW IN NEDERLAND. STUUR DEZE MILITANTEN ONMIDDELLIJK TERUG.

Er moeten dus duidelijke eisen gesteld worden aan de aanwezigheid van immigranten in Nederland. Wie hier wil wonen, moet zich Nederlander voelen en zich daarnaar gedragen. Om dat te bereiken moet de politiek duidelijk maken dat de Westerse de enige dominante cultuur kan en mag zijn in ons land. Pas dán is er eenheid en samenhang. Pas dan zijn we écht de boel bij elkaar aan het houden. Nederland kent ongeveer één miljoen moslims. Veel van hen zijn immigranten. En die zijn echt niet allemaal uit liefde naar Nederland gekomen. Ze komen heus niet massaal hierheen omdat ze dit zo’n geweldig land vinden met al die ongelovigen, al die kaffirs.

De moslims in grotesteden willen nieuwe moskeen in de staadsdelen die nu in handen hebben. In deze staatsdelen hebben Nederlanders een kleine minderheid. Moslims hebben uitkeringsloketten die ze einige 'gemeente' noemen nu definitief in eigen handen... Ze moeten nu daar in die overgeblevende kleine politie posten infiltreren en dan is het klaar. Turken en Marokannen probleem is ernstiger dan men dacht.. huidige beleid tolereert Boerka, hoofddoek, moskee, islamscholen en hele Islamitische expansie. Er is geen concrete kritiek tegen de ongepaste gewoontes van de moslimmigranten. Jarenlang volgen ze kapitaal kostende cursussen, maar weten ze nog niet hoe Nederlandse vlag er uit ziet; eigen TV schotels en eigen vlag! Inburgeringbeleid biedt geen oplossingen voor het echte probleem: het cirkelproces van van afwenden en afkeer die dat in gang gezet is door een grote groep als verlengstuk geworden is van zijn herkomstlanden machthebbers...De toenadering door het verlopen van de generaties die ook onder de steeds sterker gewordende Islamitische infrastructuur gaan vallen, heeft geen kans...De niet verwijdering kringproces en externe factoren, zie de steil toegenomen frequentie van het dragen van hoofddoeken, En met dit beleid kan leiden tot ernstige maatschappelijke problemen inclusief de mogelijkheid van een catastrofe.
Mensen die duizenden jaren in de woestijnen of op de bergen geïsoleerd geleefd hebben denken meteen dat ze gelijk hebben, omdat de Nederlandse regering zich met zijn eigen beleid aanpast aan hun cultuur. Aantrekkingskracht voor de foute gestoorde moslims is op deze manier niet afgenomen en ook hier geboren moslims zijn veel agressiever en gevaarlijker dan hun ouders. Er komen nog meer aparte Turkse en Marokkaanse organisaties en andere instellingen bij. Er worden nog meer moskeen en islamscholen opgericht. Nog meer vrouwen dragen hoofddoeken of andere soort symbolen die andersdenkenden provoceren. Vreselijke toename van hoofddoekvrouwen [meerderheid hier geboren en door de herkomstlanden georganiseerde jonge vrouwen] die politieke islam [meeste Moslimvrouwen zien hoofddoek als een vlag, een belangrijke politieke symbool] willen implementeren. Het gaat dus niet om de taal of goddienst, het gaat puur om de politieke ideologie en aansturing vanuit buitenland: hun echte inburgering onder de huidige politieke omstandigheden is niet meer denkbaar (er zijn geen voorbeelden in de Europese geschiedenis). Continue apart organiseren om eigen waarden en normen af te dwingen die zij willen, opeisen van moslima zwemuurtjes, ook nog in burkini willen zwemmen, zoveel haat en dat allemaal na de kapitaal vernietigende inburgering cursussen. En als ze hun zin niet krijgen komen de allah, wallah, insallah, masallah zingende bendes van halal ons wel even vertellen hoe het precies zit. Maar tegen de uitwassen van hun eigen geloof kunnen ze ineens niks meer, dan vinden ze de weg naar rechter, demonstratie en media ineens niet meer. Is dit wat inburgeraars uiteindelijk geleerd hebben?. Demoniseren van de Westerse wereld en met name in Nederland is een grote bedreiging. De situatie waarin de Islam langzaam de macht overneemt zoals hier, is in Moslimlanden ondenkbaar. Niet Moslims krijgen daarvoor eenvoudig de kans niet. Waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze. Ze willen nu in veel staatsdelen, incl. op de scholen en gemeenten, dat de hele keuken halal wordt: "hier is alles hallal enz, ziet u nu overal.". Op deze manier dat Nederlandse culturele erfgoed definitief geschrapt wordt door deze inburgeringcursisten is onacceptabel. Huidige Inburgeringbeleid werkt alleen voor de Moslims die continue manipuleren en van tijd winnen. Waar het om gaat, is de moslimimmigranten los te maken van de huidige misstanden. Nieuwe integratiebeleid moet zorgen dat de Islamitische koloniën die hier ontstaan door het hanteren door moslimimmigranten van islamitische politieke ideologie en werkwijze, uiteindelijk moeten verdwijnen. Als de invasie lust moet verdwijnen, moet het hanteren door moslimimmigranten van islam- infrastructuren verdwijnen. Maar aangezien dat zelf niet kunnen, zal dat opgelegd moeten worden. Dat wil zeggen: men zal ostentatieve, eigen onderwijsinstellingen, politieke machtscentrum, moskeeën en andere islamsymbolen in de openbare ruimte ze ver mogelijk moeten terugdringen. Met als minimale iets dat wel degelijk mogelijk is: het verbieden van islamsymbolen in openbare gebouwen en instellingen, zoals scholen. Maar toch door de onmogelijkheid om dit doel te bereiken blijft als een onvermijdelijke mislukking. Turkije bouwt veel moskeenop de Nederlandse grondgebied, dit is een bewijs dat ze streven naar een toekomstige provincie van Turkije! Turken willen weer een prooi!!! Oprukkende massa van Moslims immigranten (strijders) bewijst nogmaals dat ze hier niet voor het werk, maar voor de andere doelen aanwezig zijn.. Aangezien moskee de belangrijkste verovering symbool is voor de Moslims. Verbreiding van Islam op deze manier als een godsdienst van agressie en overheersing, en de manier zoals moslims zich profileren in de moskeen vinden we zeer verontrustend.
De enige manier waarop de islam Nederland kan veroveren is met de bouw van moskeeën, alle wijken langzamerhand zuiveren van de Nederlanders, want, waar een moskee gebouwd wordt, wordt alleen bewoond door de Moslims...Deze gebouwen in Nederland zijn zeer gevaarlijk.
Toch is krachtig optreden nu nodig. Hoe lang kunnen we nog verwachten dat de Nederlandse burger de gigantische symbolen van de islamitische dreiging in zijn land duldt? Waarom accepteren wij de beeldbepalende aanwezigheid van de krachten die ons bedreigen en waarom houden wij geen rekening met onze landgenoten, die de mega-moskeeën voor hun deur hebben staan? Aangezien je een gebouw niet alleen neerzet voor de nabije toekomst, maar ook sprake moet zijn van een langetermijnvisie, waren de afmetingen fors te noemen. Moskeebouw: Stop nu bouw van moskeeminaretten; De toren zijn niet alleen bedoeld om van daaraf moslims – en (nog) niet-moslims! – op te roepen tot het rituele gebed, ze symboliseren de val van Nederland. Moslims willen straks vijfmaal daags vanaf het krieken van de dageraad in de wijde omtrek van de moskee het islamitisch getuigenis te laten horen en op die manier alle niet- islamieten af te schrikken en uiteindelijk definitief verdrijven...Moslims die de belichaming van zo'n typische Islamitische overheersingdrang en strijdlust getuige zijn via moskeebouw oproep tot praktische bezetting van Nederland die onderschreven wordt door de vertegenwoordigers van de gehele Turkse en Arabische moslim organisaties. Turkse en Arabische dreigingen worden samengevoegd met deze verontrustende realiteit, als gewillige afleiding van de panislamitische dreiging die hun barbaarse regime al meer dan vier decennia vormt.

donderdag 19 augustus 2010

Turkse infiltratie in het CDA

 
“Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten.
Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden, petitie groep CDA'ers)

Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen :

Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 11 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Coskun Çörüz was niet alleen bestuurslid van de controversiële Islamitische Universiteit te Rotterdam, maar scheen ook banden te hebben (gehad) met de racistische en fascistische Turkse moslimorganisatie Grijze Wolven – o.a. berucht wegens de aanslag op de paus Johannes Paulus II in 1981 door het Grijze Wolven-lid Mehmet Ali Agca en de moord op de Turks-Armeense journalist Hrant Dink in 2007 – en was elf jaar lang bestuurslid geweest van Stichting S.O.T.A, een in Haarlem gevestigde stichting die er onder meer naar streefde de Turkse volkeren in één groot rijk te verenigen. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Coskun Cörüz, Nihat Eski, Osman Elmaci, Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Het CDA is geïnfiltreerd door Turken? Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop...Voor de verkiezingen zijn er 1.500 Turkse politici uit Europa op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een "conferentie" in Istanbul hebben bijgewoond. Boodschap aan hen was: niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden, in actie komen waar nodig is! Deze politici hebben de mogelijkheid in Nederland (of een ander Europees land) politiek actief te zijn op basis van hun nationaliteit van dat land. Daarnaast zullen zij ook de Turkse nationaliteit hebben. Ze bemoeien zich overal mee en als er iets niet in hun straatje past dan komt de hele colonne in opstand.
Het is allang bekend dat de Turken Groot-turkije op hun netvlies hebben. Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Toen moesten ze ook afwachten, middels ging hun immigratie gewoon door. Even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af. Toen de Turken het grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen ook miljoenen Moslims van hele regio binnen. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen...Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Eerst sturen islamitische landen miljoenen mensen het land uit omdat ze niet in staat zijn hen een behoorlijk bestaan te bieden en vervolgens proberen ze er een vijfde colonne van te maken. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?

Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, besnijden, polygamie - doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV, FNV en HBO-Raad vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid...Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranse vrouwen. Hoofddoek brigades hebben hun ziel aan de Duivelse krachten verkocht en verblind dankzij Ramadan etentjes en nog meer bekende bekering tactieken. Pakistaanse Moslims in nood maar nu waar zijn al die olierijke Moslims gebleven? Waar zijn al die Islamitische landen gebleven? Krijgen deze arme Moslims hulp van een Islamitische land of van een olierijke baron die met de miljarden speelt?
Iranse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.

Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.
Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.
Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt ""Marokko is mijn land"". Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam...
En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een "godsdienst/politieke ideologie" die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland...De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten te vuur en te zwaard bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.

Prominenten, zijn niet anders dan de actievoerders van het islamitische expansie politiek! Prominenten van oude garde zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie. Ze lieten het land onder de voeten van hun heilige islamieten die op hun beurt willen bezetten. Christelijke "Prominenten" hebben het steeds over "grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..", Hoe kom jij aan zo'n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze 'prominenten' zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien!
Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen goede informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Je verkoopt je ziel aan die gemaskerde duivel voor een ramadan etentje! Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke - en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd "bijeen" is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen ... enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen.

Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.
Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla's maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van "ongelovigen"; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.
Politiek gedreven islamieten zijn bezig zich belangrijke posities en toenemende invloed te verwerven in Europa. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. In Nederland met name via de PvdA, D66 en GroenLinks. De corrupte deel van het CDA wil moslims massaal de partij binnenhalen. Ab Klink en vorige voorzitster van het CDA, mevrouw Van Bijsterveldt, zei op een bijeenkomst van de Islamitische Universiteit Rotterdam dat het CDA „de moslims wil omarmen.” Beide CDA-leiders kozen voor een oververtegenwoordiging van islamieten op de CDA-Tweede Kamerlijst... Sinds maart 2007 is er één afgevaardigde in de CDA-fractie voor de 300.000 orthodox-christelijke kiezers van het CDA, terwijl er op de kandidatenlijst van het CDA drie islamieten stonden voor de slechts circa 2000 islamitische CDA-stemmers! Corrupte kliek omarmt potentiële islamitische kiezers en leden van het CDA en neemt daartoe deel aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën. Gevaarlijke prominenten bendes willen ook dat Turkije -met 80 miljoen moslims- in de EU komt. Ziet deze bende niet dat de islamisering van Europa dan nog sneller zal verlopen? Van de CDA-kiezers is 80 procent tegen deze uitbreiding. Veel CDA-kiezers zijn van deze feiten niet op de hoogte... Als de genoemde demografische ontwikkeling doorzet, kan de verwachting van de Libische leider Gaddafi en Somalische piraten in vervulling gaan. Gaddafi verklaarde 4 jaar geleden dat „50 miljoen islamieten in Europa, met hulp van Allah, de islam naar de overwinning zullen leiden zonder zwaard, zonder geweer, zonder verovering. Over enkele decennia zullen zij het Europese continent hebben omgebouwd” (Le Figaro, 22 september 2006).
Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld...Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van Nederlanders, niet alleen van de Moslims.

Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien.

Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen:

- De Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit; Het enige dat helpt tegen de continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit.

- Remigratie van honderden duizenden kansloze Moslims is onvermijdelijk. Stop alle subsidies en zinloze investeringen om ze hier te laten groeien. Investeer alleen in de terugkeer projecten.
- Minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs;

- Geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten;

- Verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor anders gelovigen;

- Er moet een limiet ingesteld worden op de massa immigratie: als er uit een land, meer dan 500 000 mensen vertrekken, zou VN onmiddellijk ingrijpen. VN die ook van Nederland geld krijgt moet in die landen vrije regio's creëren. Let op, dit zijn geen tijdelijke kampen in een nabije land etc..Vrije landgebieden voor de massa-immigranten moeten uitsluitend in het land van herkomst, niet in een andere land gecreëerd worden. Tijdelijke kampen zijn nooit een succes geweest en worden ze nooit een oplossing voor de sterk groeiende massa-immigratie vanuit Moslimlanden. Neem Marokko, net als alle andere Islamitische landen, willen bijna alle Marokkanen weg, tot nu toe zijn er ongeveer 9 000 000 Marokkanen naar EU landen doorgesluisd. Uit Iran zijn er ongeveer 10 000 000 mensen weggegaan... Uit Turkije, richting Europa zijn er meer dan 11 000 000 mensen vertrokken en komt er geen einde! Somalië, Pakistan, Soedan, Nigeria, Ghana en al die andere islamitische landen stoppen niet zomaar met hun uitstoot verplaatsing! VN moet zorgen dat bv, in Somalië een vrije landgebied gecreëerd wordt. Turkije moet toestemming geven voor een vrije landgebied voor de remigreerde Turken, onder het gezag van VN moet er in Marokko zelf een vrije land gebied gecreëerd worden.

- Cao's moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen;

- Geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden; herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
- Terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen;

Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden.

vrijdag 16 juli 2010

Nederlandse (kennis)economie in gevaar, Moslims plunderen hele staatskas.

Het faillissement van Nederland ?

Nederlandse (kennis)economie in gevaar, Moslims plunderen hele staatskas.
Stop waanzinnige Moslim immigratie en Islamitische verbreiding in Nederland. Hoe meer Moslims, hoe minder kenniseconomie!

Nederland investeert nog steeds in de expansie van de Moslims. Er worden overal nieuwe dure moskeen gebouwd, er komen nieuwe islamitische bedrijvigheden voor de expandeerde massa Moslims. De staat  (u dus) moet alles voor de Moslims reserveren. De echte investeerders vluchten weg! Moslims plunderen hele staatskas. Er lopen volop proviteurs rond (wandelende calculatoren) die berekend hebben dat het overplaatsen van productie naar de  lage lonen landen, voor het bedrijf en aandeelhouders meer winst opleveren. De laatste trend is dat Research And Development ook naar deze landen verplaatst wordt. Onze economie wordt door deze profiteurs uitgehold, onze know how wordt verkwanseld. En mensen met een hart voor de zaak, de laan uit getrapt. Er zullen nog wel meer ondernemingen vluchten., en als je die verplicht hier wilt houden, begint überhaupt hier niemand een onderneming meer. Moslims werken niet, ze willen juist uitbuiten. Hele stelsel werkt goed voor dit soort bloedzuigers.
50 jaar geleden was de criminaliteit in ons land aanzienlijk lager en waren de problemen in het onderwijs, de gezondheidszorg ook niet zo groot als nu. Onze problemen worden voor een groot deel veroorzaakt door het waanzinnige immigratie beleid van de afgelopen 50 jaar waardoor ons land is overspoeld met kansarme buitenlanders die aanzienlijk meer  dan de Nederlanders van een uitkering leven.
De komende jaren zal er flink bezuinigd moeten worden. Dat was niet nodig geweest als we de afgelopen 50 jaar geen miljarden hadden verspild door het immigratiebeleid. De grote steden in Nederland zijn al voor een groot deel verturkt en gearabiseerd…

Stop investeren in de groei van moslims.

Het was pure grootheidswaanzin miljoenen Moslims daartoe uit te nodigen, terwijl wij meer dan twee miljoen uitkeringstrekkers hadden op een werkende bevolking van slechts zes miljoen in een klein landje. De massa blijft immers niet de betalende stommerd. Het belangrijkste wat nu dient te gebeuren is het actief tegengaan van de vervreemding die dit land met de dag onleefbaarder maakt. Dit kabinet breekt record na record. Op het gebied van de massa-immigratie wel te verstaan. Iedereen moet naar Nederland komen, iedereen moet een uitkering krijgen zodat iedereen Paars+ gaat stemmen.
Met het miljardenverslindende generaal pardon en de bodemloze put, Paars+, oude socialisten+christenen met nog meer achterlijke wijken, en steden bijna islamitische enclave: is dit nog niet genoeg?
Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW,)  kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. Toch blijven veel sociologen verkondigen dat immigratie noodzakelijk is om de stijgende kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden. Dat is de grootste onzin die ooit is verkondigd. Door de immigratie van ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar. Wie dat allemaal moest betalen was irrelevant zolang onze maatschappijhervormers en hun partners, hun carrières en riante dubbele inkomens konden baseren op hun “politiek correct verklaarde” irreële denkbeelden. Wie zich geen duurdere huisvesting kon veroorloven, vooral ouderen of mensen in de bijstand, moest wel blijven en zich schikken in de verpauperde wijken, blootgesteld aan geweld en berovingen door Moslim jongeren…
Het best verborgen gevolg van het migratiebeleid is het volgende fenomeen. De sociale woningbouw voor migranten kon alleen worden betaald door de kosten daarvan af te wentelen op de grondprijs voor de vrije sector. Zo werden de huizenprijzen door gemeenten opgejaagd tot een hoogte die door modale inkomens of eenverdieners niet meer kan worden opgebracht. Een jong Nederlands echtpaar kan daardoor niet rondkomen tenzij de vrouw gaat werken en noodgedwongen het krijgen van kinderen zo lang mogelijk uitstelt. Vergrijzing van de autochtone bevolking is juist een van de gevolgen van het migratie en huisvestingsbeleid. Jonge Nederlanders komen niet in aanmerking voor een huurwoning zolang immigranten, pseudo-asielzoekers en zelfs illegalen met voorrang en huursubsidies moeten worden gehuisvest. Zij mogen knarsetandend vijf tot acht jaar op een betaalbare woning wachten. Bovendien werden Nederlanders uitgesloten van de arbeidsmarkt ter wille van immigranten. (De wet “samen”).
Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en huisvestingsbeleid werd door de overheid genegeerd. De overheid volhardde in het verdwaasde migratiebeleid met gezinshereniging en gezinsvorming, waardoor de toestand steeds sneller escaleerde.
Vorige Paarse en andere varianten ven de bekende Christelijke verraders kabinetten keerden zich bikkelhard tegen de eigen bevolking. Een nieuwe variant gaat ook doen…
De hele problematiek is kunstmatig gecreëerd door zogenaamd ideologische progressieve partijen, PvdA, CDA, Groen Links en D66, die door massale immigratie een nieuwe multiculturele samenleving zouden maken, zonder kennis of inzicht in de gevolgen van hun hervormingen. Alleen mocht die multiculturele samenleving niet te dicht bij de villa’s van welgestelde progressieve tweeverdieners komen zoals telkens blijkt als er in hun nabijheid een asielzoekers centrum dreigt te komen, zoals in het zeer linkse en welvarende Haren en andere plaatsen. Een fanaticus als Wallage, is weer actief.
Wie daarop dorst te wijzen werd beticht van vreemdelingenhaat, onderbuikgevoelens en verketterd als extreem rechts, reactionair, nazi’s, fascisten, racisten en populisten. De vroegere PvdA staatssecretaris van Justitie Kosto, die stelde dat tegenstanders van het migratiebeleid niet noodzakelijk racisten waren, werd zelfs met een bomaanslag tot zwijgen gebracht door een zogenaamd onbekende terreurgroep Ra Ra? Pim Fortuyn werd vermoord door een linkse milieuactivist. De gewelddadige linkse oproerkraaiers uit de zestiger en zeventiger jaren werden respectabele leden van een links en zeer kapitalistisch establishment.
Onze maatschappijhervormers staan intolerant en antidemocratisch op hetzelfde niveau als moslims die anderen uitschelden voor huichelaars, zwijnen, apen, erger dan beesten, duivelsdienaars en de slechtsten der schepselen. Artikel 1 van de grondwet is kennelijk niet van toepassing op deze “progressieve” partijen en de islam. Het dient alleen als wapen tegen iedereen die het niet eens is met de “progressieve” partijen die ons terug willen werpen naar de allervroegste middeleeuwen.
In geen enkel islamitisch land krijgen christenen een fractie van de mogelijkheden die moslims hier hebben. In Maleisië waar 6 % christenen en 60 % moslims wonen, dus vergelijkbaar met hier,worden de kerken in brand gestoken. Daarmee zijn moslims weer terug bij af en is de moderne, vrije, westerse samenleving in negatieve zin veranderd voor de autochtone bewoners. In Turkije, Somalie en Marokko worden er de christenen gediscrimineerd. Het probleem bij de moslims is dat zij wel onze lusten van het westen willen, maar dat zij niet bereid zijn op onze lasten mee te dragen. In het westen hebben we n.l. een andere religie dan elders. Ze hebben echter niet het fatsoen, noch nemen zij hun verantwoording, om zich aan te passen aan het gastland. Moslims hebben de mond vol van godsdienstvrijheid en andere Westerse vrijheden, maar dan enkel voor hen. Kan me iemand een islamitisch land noemen waar men respect heeft voor anders gelovigen/denkenden. Er is geen land weten waar Nederlanders naartoe gegaan zijn en het land daarna omgeturnd hebben in een 2 e Nederland. Te zwijgen om hun inwoners van alles te verbieden. De enige redding van nu is strenge regels/voorwaarden voor nieuwkomers. Het wordt tijd dat iedereen eens begrijpt dat al die moslims hier slechts zijn om te profiteren van de Nederlandse welvaart. Stop maar, die zijn er niet. In die landen hebben de minderheden zoals de Kopten te leiden onder ernstige discriminatie, daar zul je ze niet over horen. Zuid-thailand, India enz. overal hebben ze problemen met de mensen, maar natuurlijk ligt het niet aan hen. En gegijzeld, door de linkse kerk, heeft Nederland dit maar geaccepteerd en met paspoort rondgestrooid zonder eisen te stellen. De islam moet een halt toegeroepen worden. Het 'geloof' wil via de politiek de macht grijpen, want het is een wolf in schaapskleren. De hoofddoeken zijn slechts een uiting van de politieke voorkeur die islam heet. Behoudens diegenen die geloof als steun willen gebruiken, moet men juist oppassen voor deze fanatiekelingen die zich achter elkaar scharen en de schijn ophouden. Lees de koran en zie wat het echte doel is. De hele situatie is gekomen door de die al ongeschoolde turken en Marokkanen hierheen gebracht hebben en door gezinshereniging zijn hele gezin en zijn neef, nicht en vrienden e.d. Als v.a. begin wat voorzichtiger en voorwaarden gesteld hadden waren er nu geen problemen geweest. Als Westerse vrouwen in Iran, Pakistan, Afganistan of sommige andere moslimlanden komen moeten ze een hoofddoek op, of een of andere gekke tent aantrekken. Wij vinden dat Nederland ook zijn Westerse identiteit voorop moet stellen en net zo moslima's moet verplichten hier hun hoofddoek juist af te doen. Moslims ook al wonen ze hier al jaren en hebben ze een dubbel paspoort. Zolang je een dubbel paspoort hebt, je misbruikt maakt van uitkeringen, je afzet tegen de westerse cultuur etc.,je er Middeleeuwse gewoontes er op na houdt, is het nog niet te laat. Wil men niet, dan maar terug naar hun eigen land. Ze hebben de kans gehad!

De omgekeerde kolonisatie is inderdaad begonnen.
Onze moderne, vrije, westerse samenleving blijkt zeer leefbaar te zijn voor moslims. Massaal ontvluchten zij hun islamitische thuislanden om hier een beter leven te kunnen hebben. Moslims zeggen dat ze met zoveel woorden dat ze veel kinderen zullen maken en zo over 20 jaar de meerderheid in Nederland wil veroveren. Het is te hopen dat door dergelijke uitingen het dan niet op een oorlog uitloopt. Zij zijn er alleen op uit om de Islam hier zo veel mogelijk uit te breiden ten koste van onze Westerse identiteit.
Moslims liegen altijd en ze willen helemaal niet integreren, ze willen zich helemaal niet aan passen aan onze cultuur!
- Marokkaanse, Somalische en Turkse Nederlanders mogen hun kinderen nog steeds geen westerse namen geven.
- Marokkaanse,Turkse en Somalische moskeebouwers in Nederland, indoctrineren hun kinderen, waaronder peuters om tegen de ongelovigen te vechten.
- Eigen TV schotels waren niet alleen bedoeld voor de 1e generatie die Nederlands niet beheerste, er is nu meer aan de hand: Nederlandse TV zenders worden massaal vervangen door de Turkse en Arabische zenders, zodanig dat nieuwe generaties onder invloed van Turkije of Marokko kunnen blijven. Op deze manier wordt Thuis alleen niet-Nederlandse TV gekeken die via schotels verbonden is aan Turkije en Marokko, in de moskeen en andere instellingen is Nederlands nog steeds een taboe!.
- Politieke en militaire bagages: 9 op de 10 Turken en 8 op 10 Marokkanen willen voor hun herkomstland vechten als er een militair conflict ontstaat met Nederland! Onder de naam dienstplicht, komt er geen einde aan de doorsluizing van miljoenen Euro's, richting Turkse leger andersoortige militaire organisaties.
- Nodige remigratie wordt belemmerd door de grote politieke partijen en als gevolg van de hangende situatie, zien we dat de apart georganiseerde groepen op een ongelooflijk tempo tot grote hoogten stijgen.

- Via de gettostrategie waarbij moslimenclaves in onze grootsteden worden gevormd, creëert de islam bruggenhoofden van waaruit het enige
ware geloof wordt gepredikt en verspreid. Veel steden hebben enorme Islamitische concentraties. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag , Utrecht, Arnhem, Haarlem, zijn slechts een paar voorbeelden. Wijken worden massaal verlaten…Steeds meer burgers vragen zich af of hun toekomst nog wel in Nederland ligt. Tienduizenden Nederlanders verlaten onze steden, tienduizenden Nederlanders verlaten ons land. In Nederland dreigt een Kosovo, Darfur of Gazastrook te ontstaan. In de grote immigranten stadsdelen zijn de herkomstlanden macht nu al voelbaar.
- De moslims hebben een andere manier gevonden om Nederland te koloniseren: via de demografie en via het opzetten van een eigen islamitische zuil zodat de migranten en hun kinderen steeds de eigen identiteit behouden en nooit integreren.
Daarom wordt het nu tijd dat de moslims alsnog een keuze krijgen voorgelegd: aanpassen én Nederlander (en geld) of niet aanpassen en terug naar de 12e eeuw.

Grote meerderheid van Nederlandse bevolking eist dat nog dit jaar een immigratiestop wordt afgekondigd voor immigratie vanuit Turkije, Marokko, Somalië, Ghana, Nigeria enz...
Voor de reeds hier woonachtige allochtonen moet het veel te nep integratiebeleid moet vervangen worden door de gewone integratiebeleid die hier eeuwenlang goed werkte; Moslims mogen niet meer een uitzondering vormen!.De gevreesde islamitische gezinsherenigers/vormers zijn voornamelijkvrouwen en kinderen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse Moslims en in toenemende mate ook familieleden van asielzoekers. Zij vormen met circa 40 duizend personen per jaar de grootste groep niet-westerse -97% Moslims- immigranten in ons land. Nederland mag sinds 1975 - toen de werving van gastarbeiders abrupt beëindigd werd officieel geen immigratieland meer zijn, dat is het dankzij deze 'kettingimmigratie' de facto wel. De oorspronkelijke groep van ongeveer 47 duizend Turkse en Marokkaanse gastarbeiders die geworven werd, was eind jaren negentig
uitgegroeid tot ruim een 1 miljoen - waarvan 89% geen arbeiders, maar brutale uitbuiters- schaamteloze bloedzuigers - aan het einde van de jaren negentig. En de groep breidt zich nog steeds heel hard uit.
De roep om strengere eisen te stellen aan gedwongen islamitische gezinshereniging/ vorming van nog meer moslimsfamilies wordt daarom luider - maar er wordt geen gehoor aan gegeven. De verplichte inburgeringcursus voor de over te brengen gezinsleden zouden zij
bovendien zelf gedeeltelijk moeten gaan betalen wordt ook niet toegepast. Inburgeringcursus lijkt op een val voor Nederland waarbij moslims nog meer tijd kunnen winnen. Na 30 jaar, in de stedelijke bevolking is inmiddels al 28% van de grootsteden bevolking moslim. Nederlandse steden dreigen in de toekomst moslimenclaves te worden: Europese Gazza's, Darfur's, Kossovo's en Uruzgan's en vervolgens machtsovername van de islam in onze steden. De invasie van niet-Europese indringers richting Nederland moet beter vandaag dan morgen gestopt worden. Marokkaanse en Turkse leden van CDA, Groenlinks, PvdA en D66 maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Turken en Marokkanen moeten slagen voor een inburgeringexamen, een loyaliteittest afleggen en in het openbare leven uiting geven van hun bereidheid tot aanpassing aan de normale sociale levensstijl. Apart organiseren wordt gestopt: Turkse en Marokkaanse vlaggen worden vervangen door Nederlandse vlag, Turkse en Arabische TV schotels, moskeen, aparte islam scholen, burka en hoofddoekjes worden verlaten en alleen op deze wijze kan de islamisering van onze steden worden afgewend en de toekomst van onze steden worden veiliggesteld.

vrijdag 30 april 2010

PVDA, D66, CDA en Groen Links zitten nog steeds diep in de ontkenningsfase.

»...Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) vindt dat de
overheid gezinshereniging moeilijker moet maken, 26 procent is het
daarmee oneens. Sterker gekant nog is de bevolking tegen
huwelijksmigratie. Tweederde van de Nederlanders (65 procent) wil dat
huwelijksmigratie moeilijker wordt gemaakt, 16 procent is het daarmee
oneens. ...« Volkskrant, 20-05-2010

In het kader van de immigratie betekent integratie een proces waarbij
een individu of een groep die geïmmigreerd is opgaat in het sociale en
culturele kader van de gastmaatschappij, dus niet meer in het
verlengde blijven zitten van de herkomstlanden sociale- politieke
stelsels. Integratie veronderstelt dus dat men in ieder geval afziet
van de zwaar politieke en militaire bagages van het herkomstland en
dat men via allerlei socialisatiehefbomen, zoals werk, onderwijs en
verenigingsleven zich aan de nieuwe maatschappij verbindt...

Maar:
- Marokkaanse en Turkse Nederlanders mogen hun kinderen nog steeds
geen westerse namen geven.
- Somalische, Marokkaanse en Turkse moskeebouwers in Nederland,
indoctrineren hun kinderen, waaronder peuters om tegen de ongelovigen
te vechten.
- Eigen TV schotels waren niet alleen bedoeld voor de 1e generatie
die Nederlands niet beheerste, er is nu meer aan de hand: Nederlandse TV
zenders worden massaal vervangen door de Turkse en Arabische zenders,
zodanig dat nieuwe generaties onder invloed van Turkije of Marokko kunnen
blijven. Op deze manier wordt Thuis alleen niet-Nederlandse TV gekeken
die via schotels verbonden is aan Turkije en Marokko, in de moskeen en
andere instellingen is Nederlands nog steeds een taboe!.
- Politieke en militaire bagages: 9 op de 10 Turken en 8 op 10
Marokkanen willen voor hun herkomstland vechten als er een militair conflict ontstaat met Nederland! Onder de naam dienstplicht, komt er geen einde aan de doorsluizing van miljoenen Euro's, richting Turkse leger andersoortige militaire organisaties.
- Nodige remigratie wordt belemmerd door de grote politieke partijen
en als gevolg van de hangende situatie, zien we dat de apart
georganiseerde groepen op een ongelooflijk tempo tot grote hoogten
stijgen.

- Via de gettostrategie waarbij moslimenclaves in onze grootsteden
worden gevormd, creëert de islam bruggenhoofden van waaruit het enige
ware geloof wordt gepredikt en verspreid. Veel steden hebben enorme
Islamitische concentraties. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag , Utrecht,
Arnhem, Haarlem, zijn slechts een paar voorbeelden. Wijken worden
massaal verlaten…Steeds meer burgers vragen zich af of hun toekomst
nog wel in Nederland ligt. Tienduizenden Nederlanders verlaten onze
steden, tienduizenden Nederlanders verlaten ons land. In Nederland
dreigt een Kosovo, Darfur of Gazastrook te ontstaan. In de grote
immigranten stadsdelen zijn de herkomstlanden macht nu al voelbaar.
- De moslims hebben een andere manier gevonden om Nederland te
koloniseren: via de demografie en via het opzetten van een eigen
islamitische zuil zodat de migranten en hun kinderen steeds de eigen
identiteit behouden en nooit integreren. De omgekeerde kolonisatie is
inderdaad begonnen.

PVDA, D66, CDA en Groen Links zitten nog steeds diep in de ontkenningsfase.

Van alle partijen die een verkiezingsprogramma hebben gepubliceerd
zijn PVDA, CDA, Groenlinks en D66 de partijen die de kop het
allerdiepst in het zand steken. Deze elitekliek lijkt dat dagelijks
hele Nederland rijdt en letterlijk nooit een probleem ziet (...). Deze mensen lijken werkelijk op een andere planeet te leven. Ook als je de Volkskrant, Trouw of de NRC leest, kranten die toch niet echt met hun neus bovenop het integratie drama zitten, dan kun je toch moeilijk volhouden dat er geen integratie drama is. Als je hun programma leest dan lijken de belangrijkste discussies van de afgelopen tien jaar, over de vrijheden van het westen, de immigratie en integratie van islamitische landen-immigranten, gevreesde demografische ontwikkelingen en de golf van criminaliteit en straatterreur eenvoudig niet te hebben plaatsgevonden. Het lijkt er wel op alsof ze bij de grote partijen denken dat die problemen echt door de buitenaardse wezens zijn bedacht met het oog op de komende verkiezingen!
Kijken we naar de paragraaf over veiligheid, dan zien we dat deze partijen het niet kunnen opbrengen om te benoemen dat een heel groot deel van de Nederlandse criminaliteit een gevolg is van de immigratie en integratie problematiek. De Nederlandse gevangenissen zitten met name vol met Moslims, een van de ernstigste aantastingen voor het veiligheidsgevoel van de Nederlandse burger, wordt niet benoemd.


D66: Gezinshereniging en de verkiezingsbeloften om de toestroom van islamitische migranten niet te beperken: De Nederlandse samenleving is nu door massa-immigratie fundamenteel veranderd. Deze demografische transformatie is nooit voorgelegd aan de bevolking, die het ook nooit hadden goedgekeurd. Uit het feit, dat veel partijen in de Tweede Kamer een restrictief immigratie-beleid voorstaan, kan worden afgeleid dat de grote meerderheid van de bevolking de immigratie als principe afwijst. Een draagvlak voor Nederland als immigratieland bestaat niet, -Nederland is geen Amerika of Canada- en heeft nooit bestaan. Als het economisch veel beter zou gaan in de herkomst-landen, en als meer Moslims vrijwillig Nederland zouden verlaten, dan zal de meerderheid dat als een verbetering zien. Maar het werkt nog steeds andersom, afgelopen jaar zijn 29.000 aanvragen ingediend door huwelijksmigranten en hun gezinsleden. Wel is al bekend dat het aantal aanvragen in de tweede helft van het jaar met 40 procent is gestegen, vooral omdat Somaliërs massaal verzoeken indienden voor hun familieleden (meestal kinderen, vrouwen van allerlei families, stamleden met valse papieren van een niet bestaande "staat" Somalië) die ook naar Nederland wilden komen. Ook Turken en Marokkanen komen vaak via de z.g. gezinshereniging het land binnen. Bekend is dat van de huwelijksmigratie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders zo'n 43 procent van de huwelijken al binnen een paar jaar mislukt en "partners" die in Nederland blijven veroorzaken nog steeds en volgmigratie die zorgt voor een massale instroom van nog meer moslims en een grote druk op mensen die het toch al niet breed hadden. Naast de 29.000 aanvragen voor tijdelijk verblijf, vroegen nog eens 22.000 'migranten' in 2009 een permanente verblijfsvergunning aan. D66 zegt letterlijk:  "..wil geen nieuwe obstakels voor gezinshereniging en –vorming en afschaffing van alle regels op dit punt die strijdig zijn met verdragsrechtelijke verplichtingen". Dit is vreselijk. We zouden zo nog een tijdje door kunnen gaan (Turkije is uiteraard van harte welkom in de EU) maar het beeld zou er niet beter op worden. D66 is nog altijd een partij van hobbyisten en amateurs die volstrekt irrelevant is als het gaat om de oplossing de werkelijke problemen van het land. D66 heeft een gemixt ideologie die de waarheid met dikke gordijnen verbergt.

CDA: Het CDA wil geen enkele inperking van het asielbeleid die over (lees, bijna 98% uit islamitische landen) massale volksverhuizing van de Moslims gaat, dat dat in zijn huidige vorm een hefboom vormt voor ongewenste Moslim-immigratie bevordert. CDA verraad de Christenen en andere niet- islamitische culturen. Niet-islamieten uit andere landen zijn verwaarloosbaar..! Neem bijvoorbeeld Darfur, waar Moslims miljoenen mensen verdrijven, uitroei van Irakese en Turkse christenen enz..
Wereldwijd worden (burger) oorlogen gevoerd tegen heidenen Joden en Christenen, worden zij uitgemoord of verdreven en worden tempels, synagogen en kerken verbrand. Met hoge moskeeminaretten en massale hoofddoeklegertjes worden bevolking en politici angst aangejaagd en beginnen politici de bevolking op te roepen om de moslims meer respect te tonen, want anders zal het blijven toenemen. Er komt toch geen einde aan hun eisen!. Zelfs de Turkse ambassadeur chanteert onze overheid om met dit dreigement Turkse toetreding tot de Europese Unie af te dwingen. Dankzij huidige beleid van Christen democraten heeft de islam tientallen miljoenen volgelingen naar West Europa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Daarin worden steeds meer jongeren opgeroepen tot de apart organiseren en zich verzetten tegen de westerse cultuur...Weet CDA, wat staat ons ook hier in West Europa te wachten?. 
 Somalische islamieten, vluchtelingen uit alle andere oorlog gebieden zijn met tienduizenden gearriveerd en bouwen ook moskeen en islamscholen in Nederland. Ze voegen zich meteen aan de gevreesde colonne toe, niet aan de Nederlandse maatschappij! Hun islamisme, hun politieke ideologie is niet anders dan de machthebbers waar ze vandaan komen! Dit is alleen een nieuwe type versterking voor de segregatie. Welke politieke conflicten zouden ze hebben? Zijn deze Somaliërs bv. nu niet islamitisch meer?. Grote meerderheid heeft niks mee te maken met de definitie van de "politieke vluchteling", ze worden islamitische versterkingen! Zelfs de aperte wantoestand dat afgewezen asielzoekers opnieuw asiel-aanvragen kunnen indienen hoeft van het CDA niet te worden gestopt maar moet worden ‘teruggedrongen’.
Het grootste bedrog zit hem echter in de paragrafen waarin het CDA het doet voorkomen alsof de problemen van het asiel en migratie beleid gelegen zijn in het feit dat er geen Europees asiel en migratie beleid is. Vervolgens benoemt het CDA de problemen en zegt zich voor de oplossing daarvan in Europa sterk te gaan maken. Maar iedereen die de discussies over migratie en asielbeleid in Europa de afgelopen jaren heeft gevolgd, weet dat de Eurocraten vinden dat er nog veel meer migranten bij kunnen en dat er aan het asielbeleid niet getornd mag worden! Wie daar aan twijfelt wordt weggezet als xenofoob en racistisch. Dat het CDA doet alsof het iets aan de asiel en de integratie problemen gaat doen is dus een grote leugen. En zo kan men doorgaan. Als landen van herkomst weigeren mee te werken aan terugkeer van migranten van wie de integratie is mislukt, noemt het CDA dat ‘een kabinetbrede verantwoordelijkheid‘ maar over sancties tegen dergelijke landen spreekt men niet. ‘De mogelijkheden om criminele vreemdelingen versneld uit te zetten worden verruimd’. Let wel, er staat niet: criminele vreemdelingen worden uitgezet. Om illegaliteit te bestrijden zal het CDA keihard optreden tegen ‘werkgevers, huisjesmelkers en mensensmokkelaars’ maar illegaliteit strafbaar stellen en de  illegalen onvoorwaardelijk uitzetten doet men niet

PVDA: "Huwelijksmigratie blijkt nog te vaak een rem op integratie. Ieder moet vrij zijn om zijn of haar partner zelf te kiezen. Maar de PvdA stelt daarbij de eis dat de partner in Nederland zijn nieuwe partner zelf moet kunnen onderhouden. Bovendien eisen wij van de partner een gedegen voorbereiding op, en kennis van, Nederland en de Nederlandse taal. In de toekomst zullen we daar tevens een alfabetiseringstoets aan verbinden. Gedwongen huwelijken pakken we aan, onder andere door scherpere controle op schijnhuwelijken en het expliciet strafbaar stellen van uithuwelijken. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken om het fenomeen van herhaalde huwelijksmigratie, waarbij een man met grote regelmatig nieuwe vrouwen laat overkomen uit het land van herkomst, .."
Niks nieuws! PVDA stopt niet met de gestuurde instroom!. Turkije en Marokko hebben geen last van deze formulering, hun instroom gaat gewoon door.
 "Strijd voor emancipatie betekent ook strijd tegen alle vormen van onderdrukking van vrouwen; PVDA". Maar Cohen's islam, met krachten die de islam als integratiemotor promoten is al jaren stuitend. Zijn verraad aan seculiere waarden en zijn pogingen tot ontmanteling van de scheidingslijn tussen kerk en staat in Amsterdam talrijk. Hij stelt hij de ’morele agenda’ van de islam op het gebied van ’alcohol- en drugsgebruik, echtscheiding, pornografie, fraude, de commercialisering van het bestaan, menselijke relaties’ ten voorbeeld. En voegt hier aan toe: ’Dat kan ons een spiegel voorhouden; het kan ook een appèl uitoefenen op mensen die de existentiële leegte van de seculiere samenleving willen ontstijgen’. Cohen vergeet dat veel Moslims in Nederland, de harde kern van de zware misdaad vormen; niet alleen barbaarse erewraak, maar ook vrouwenhandel [Top criminelen Saban B., nog vers in het geheugen Murat O.. en honderden loverboys die vrij rond lopen], zijn dus volgens Cohen, niet islamitisch!. "Geen drugs", zegt Cohen, ongelofelijk dat hij drugshandel van Marokkanen en Turken ontkent. Hij slikt veel fundi's propaganda; imams en islamitische activisten die elke keer zeggen; "ja maar die mensen zijn geen echte Moslims, ja maar volgens Koran...ja maar volgens Mohammed. etc, etc,," . Nu is het sowieso al absurd om de vraag of een moslim “geen drugs” gebruikt, er zijn immers wel meer indicatoren te bedenken. De populariteit van softdrugs in Islamitische (pakistan, marokko, tunesie bv.) landen is weer vergeten..Ronduit manipulatief wordt het echter wanneer we nader de definities van “gezuiverde ” moslim nader beschouwen. Cohen wilt voor islam een ander beeld creëren, maar iedereen weet dat Al-Qaida, Taliban, Somalische piraten en Moslimbroeders, wat drugshandel betreft de grootste aandeel hebben; heroïne productie grotendeels in Afghanistan en Pakistan, [waar, alleen de moslims bestaansrecht hebben] transpoort via Somalische piraten, Noord Afrikaanse en Islamitische Turken. Moslims drinken geen alcohol maar zorgen wel voor de drugsverkeer en verdienen heel goed. Kijk even naar de dure moskeen en islam scholen, illegale internaten, sport verenigingen, stichtingen enz.., die door deze moslimbaronnen gefinancierd zijn. Cohen's inzet voor de "westermoskee" is verachtelijk, hij kon politie rapporten bekijken, Islamitische drugsbaronnen wilden de grootste moskee [machtvertoning] maar ook miljarden drugsgeld witwassen. Zelfde Cohen wilt niks weten over deze maffia en droomt nog steeds over zijn ideale "kazerne"!. Als er een molla bij de schiphol airport arriveert, zou hij via de hoge minaretten kunnen zien waar Amsterdam is. Als er in deze moskeen nog meer militanten georganiseerd worden, vindt hij ook geen probleem.!

Cohen's ideale familie beeld: echtscheidingstsunami en periodieke uibraak van de importbruiden.
Zoveel Moslima's die met hun hoofddoeken bij de rechtbanken verschijnen, zijn blijkbaar niet meer Moslim! De handlanger van de gevreesde "importbruiden politiek" uit Marokko en Turkije gaat ten koste van alles weg vrijmaken. Geïndoctrineerde moslim-bruiden veelal analfabeten met véél kinderen wachten nu weer af. Cohen weet weinig over de situatie van hun herkomstlanden en dankzij zijn verraderlijke politiek, zullen miljoenen Moslims via Turkije en Marokko een nieuwe volksverhuizing veroorzaken. Moslima's zijn één maand hier en meteen zwanger. Na 3 jaar hebben ze al 3 kinderen en vervolgens hebben ze nog meer verse bloed nodig. Mannen moeten verder, het aantal "echtscheidingen" van deze mensen neemt nu weer toe. Dit constateren advocaten en bemiddelaars bij echtscheidingen.
Het lijkt alsof er ineens een hek is opengegaan. Financieel adviesbureau De Scheidingsplanner in Barendrecht, met 61 aangesloten regiokantoren, spreekt zelfs van een ‘echtscheidingstsunami’. Ze worden uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko en Turkije. Neefjes en nichtjes huwen met elkaar in deze achterlijke landen als Turkije, Marokko en Somalië. Allemaal gearrangeerde huwelijken, met de neefjes en nichtjes te trouwen, die vervolgens ook weer allemaal met neefjes en nichtjes trouwen, enz., enz.. Een uitgehuwelijkte moslima die elke jaar een kind creëert en "opvoeding" daarvan aan de islamitische strijders uitbesteed: is dit een ideale familie type voor Cohen?

Moslims trouwen continue met de neef en nichtjes en als gevolg dat genetisch overdraagbare afwijkingen worden meestal recessief overgedragen. Meer dan 85% van de huidige Moslim populatie in Nederland, is op deze manier ontstaan. Zieke, agressieve, ongepaste mensen gaan nu hele bevolkingsgroei realiseren! Deze nep bevolking wordt ook "minderheid " genoemd. Dit is een ramp! Uitstoot van allerlei corrupte landen, tegen maatschappij die via neef /nichtje spelletjes expandeert, instroom die grotendeels via fraudeachtige processen loopt en tweede en derde generaties die niet kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Deze ’morele agenda’ van de Moslims, volgens Cohen is een goede voorbeeld; ongelofelijk! Cohen ontkent corruptie bij de Islamieten: miljoenen subsidies die verdwijnen, turkse en marokkanse "ondernemers die alleen belastingen onderduiken, mensen uitbuiten, afpersen, zijn ook geen echte moslims?. Cohen heeft ook over de "fraude, de commercialisering": moslims zijn niet tegen de commercie, Arabische fundi miljardairs, verkopen niet alleen Koran, Cohen heeft blijkbaar een heel oude versie van islamitische propaganda; hij kan nooit bewijzen dat er in Nederland een islamitische bedrijf bestaat die fraudelos is. Fraude is juist een vaste element: kijk even naar Turkije, Afghanistan, Pakistan en Marokko, compleet corrupt, zoveel uitstoot naar de andere landen is niet zomaar begonnen. Niet alleen andersdenkenden maar ook eigen moslims willen vetrekken. Volgens een recente onderzoek van Bogazici universiteit, wachten circa 28 miljoen Turken om te vertrekken, als Turkije lidwoord bij de EU. Hoe is het nou mogelijk dat dit Cohen's ideale systeem, voor zoveel mensen ongewenst is? Turkije met zoveel bronnen, zeen, rivieren, een land die continenten verbindt, is dus dankzij islam onleefbaar geworden. Zou Cohen nu weer tegen ons gaan zeggen dat dit Turkije niet echt islamitisch is? Islamitische politieke ideologie heeft alles verpest, andersdenkenden zijn uitgegroeid en ontstane uitstoot wordt dankzij de zieke opvattingen van de EU politicus naar Europa verplaatst voor de volgende ronde!
Zo een premier zal nooit de onze worden. Iemand die durft de ’morele agenda’ van de islam (vrouwonderdrukking, eerwraak, onverdraagzaamheid jegens christenen, homo’s, afvalligen) tegenover de ’seculiere leegte’ te zetten. Cohen de bindende burgervader van Nederland? Over de talrijke autochtonen die de onleefbare wijken van zijn stad zijn ontvlucht zei hij ooit minachtend: ’Het deel van de bevolking dat weinig moet hebben van vreemdelingen, is uit Amsterdam vertrokken. Veel Amsterdammers uit de lagere middenklasse wonen tegenwoordig in Almere, Zaanstad, Purmerend. In die groep zit, denk ik, de kern van de rancune’.

Groen Links:
".. Migratie is nadelig voor ontwikkelingslanden wanneer hun gediplomeerden massaal vertrekken...". waar zijn die ongeschoolde, analfabeten gebleven? Groen links denkt meteen aan de belangen van de Islamitische landen, niet van de Nederlandse. Moslim landen die die hun uitstoot naar EU willen verplaatsen krijgen hulp bij de Groenlinks.
Verder over hoofddoek: "...Meisjes en vrouwen mogen zelf beslissen of ze een hoofddoek dragen, of dit nu is uit religieuze of uit modieuze motieven... Regelmatig worden moslima’s geconfronteerd met discriminatie. Zo zijn er scholen die meisjes die een hoofddoek willen dragen niet toelaten. Ook veel werkgevers nemen moslimvrouwen om die reden niet aan. Hierdoor blijven teveel moslima’s op achterstand....Huwelijksmigranten en kinderen die zich in Nederland bij hun ouder(s) willen voegen, moeten kunnen rekenen op eerlijke spelregels. Iedereen heeft recht op een gezinsleven. Voor huwelijksmigranten van buiten de Europese Unie gaat dezelfde inkomenstoets gelden als voor EU-burgers. De leeftijdsgrens is 18 jaar... Groenlinks" Overduidelijk, GL is een ideale verlengpartij voor de islamitische machthebbers die Nederland van binnenuit willen islamiseren. Groen links kiest toch voor de middeleeuwse, gevaarlijke ideologie die praktisch tegen Nederlandse cultuur en milieu is! Zijn die dikke islamitische kleidingen, burka's en hoofddoeken goed voor de gezondheid? Waarom heeft moslima, in het algemeen een lagere leeftijd dan de gemiddelde? Groenlinkse beleidmakers noemen deze onwetendheid en al die slechte gewoontes van de Moslims een soort culturele verrijking!.
Dubbel passport.
Al vele jaren mengen Turkije - en ook Marokko - zich via hun 2-paspoorten vazallen in de Nederlandse politiek. Dat moet afgelopen zijn! Een mooi moment om de 2-paspoorten af te schaffen. Als je het paspoort van het thuisland niet kunt opzeggen (Turken kunnen dat wel!) jammer dan, Nederlands paspoort invorderen en een verblijfsvergunning verstrekken. Het enige dat helpt tegen deze continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit. Stop de dubbele paspoorten waanzin. En pas een Nederlands paspoort als je wezenlijk hebt bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij.

Steeds meer "Mohammed's": Marokkaanse en Turkse Nederlanders mogen hun kinderen nog steeds geen westerse namen geven. Zo wordt de islamitische identiteit benadrukt. Voor de Moslims, de namen 'mehmet', 'mohammed', 'hassan, fatih, 'ali' enz.. hebben speciale betekenis: dat zijn "heilige" symbolen, een soort wapens tegen de westerse volkeren! Zij worden voor altijd gedwongen nieuwgeborenen een Turks of Marokkaans islamitische naam te geven, liever de namen van de krijgsheren die bekend zijn als, veroveraar, meest brutale strijder tegen de Christenen en Joden, ultieme killer enz.... Ze willen op deze wijze de Islamitische identiteit versterken. Volgens achterlijke massa, als een kind Mohammed of Mehmet heet, wordt hij dan nooit westers! Taxichauffeur Mohammed B., die op het Leidseplein in Amsterdam de 44-jarige Rob Sitek heeft doodgeslagen, Een andere Mohammed B. (buyeri) moordenaar van Theo van Gogh, de helden van de vijfde colonne en de Nederlandse gemeenten met hun mohammedanenlijsten, met ’goedgekeurde’ namen!. Turkse en Marokkaanse Nederlanders moeten hieruit kiezen als zij aangifte doen van hun kind. Uiteindelijk, gaat het er om deze mensen volledig te verturken en arabiseren. Dit is een een schande voor Nederland, een brede vorm van discriminatie, van marginalisatie van grootsteden tot het verbieden van bv. aan het westen gepaste naamgeving. Mensen met een Nederlands paspoort dienen het recht te hebben zelf een naam voor hun kind te mogen kiezen volgens het Nederlands recht. Sterker nog het zou een mooi recht zijn om vast te leggen binnen de Europese regelgeving. Het is het belachelijk dat islamitische landen hier in Nederland ook de baas willen spelen. De Nederlandse boodschap aan Islamlanden zou moeten zijn: "Bemoei je met naamgeving van burgers binnen eigen landsgrenzen en niet in soeverein Nederland".

Dienstplicht.
De Turken die hier wonen en ook een Turkse pas hebben, moeten in het Turkse leger hun dienstplicht vervullen. Turkije is en blijft een agressief ondemocratisch land. Tot op de dag van vandaag worden in Nederland geboren jongeren gedwongen om meedoen aan Turkse dienstplicht. Dat nog steeds de Turks-Nederlandse jongemannen naar Turkije moeten gaan om daar hun 18 maanden dienstplicht doen of duizenden euro's betalen voor afkoop is een drama. Veel jongeren zijn hier geboren en kennen Turkije alleen via hun vakanties. Nu is het zo: blijven ze doodleuk in Nederland, en niet naar Turkije gaan ( bv op vakantie?) of hun spaargeld kwijtraken. Als onderdeel van het islamitische uitbuitingsysteem. En je ziet hier weer hoe Turkije een parasitaire land is. Turkije is geheel corrupt, zelfs je familieleden die daar wonen worden bedreigt. Nu is het tijd dat Nederland met een nieuwe en een redelijke plan komt. Er moet een nieuwe militaire legioen komen voor deze mensen: het zou ideaal kunnen zijn als deze mensen via een speciale legioen onder de Nederlandse leger gaan opereren. Bijvoorbeeld in Afghanistan of Irak kunnen deze Turken en Marokkanen goede diensten bewijzen.

Integratie van de moslims kan niet meer:
 a- groep is te groot, kern van hele verhaal zit in de aantallen. 
 b- In Nederland is er een kopie van de infrastructuur van herkomstlanden aanwezig. Moskeen, islamscholen, omroepen en schotels, eigen winkelcentrums en nu ook meer stadsdelen van de grootsteden bijna geheel Turks en Arabisch. Geboren kinderen zitten per direct in een gevaarlijke omgeving. Opvoeding van deze kinderen, van familie tot islamitische internaten is totaal anti- Nederlands: sterker nog, anti-westers dan de bv. in Turkije en Marokko. Men heeft deze Turkse en Arabische infrastructuur met de Nederlandse geld opgebouwd en doelstelling was dat de nieuwe generaties zich nog sterker kunnen verzetten tegen de Nederlandse "assimilatie". Aparte scholen, apart zwemmen, als ambtenaar hoofddoekjes dragen en meer van die ongein. Zo'n onschuldige kind bevind zich meteen in een Turks- Arabisch sprekende gebied, wijk of straat en bestookt dagelijks met de vijandelijke propaganda. Thuis wordt 99.9% eigen taal gesproken, TV, via de schotels, geheel verbonden met Turkije en Marokko, in de moskeen en andere instellingen is Nederlands verboden. De immigratiepolitiek van de Turkse en Marokkaanse regeringen berust er in de praktijk op de, zoveel mogelijk veel mensen via allerlei huwelijk tactieken binnen te sluizen en ontstane kolonie verder te versterken...Het optreden van Turkije laat zien dat Nederland door de islamitische landen als een soort kolonie wordt beschouwd, waarvan de voortschrijdende verovering niet alleen religieuze, maar ook politieke prioriteit heeft. De door de Turkse regering in het geval van een EU-toetreding geplande miljoenen immigratie van jonge Turken in het vergrijsde Nederland zal dit effect voltooien.
Zolang, in Nederland, een infrastructuur van Turkije en Marokko actief is, zou er nooit sprake kunnen zijn van een integratie, Infrastructuur (kolonie) wordt continue versterkt door de externe mogendheden. Er komt geen integratie maar de redding van Nederland wordt wel uitgesteld.
c- er is geen enkele ervaring of bewijs dat de moslims in een andere land zomaar geïntegreerd kunnen worden. Praktisch is altijd de tegengestelde bewezen, geen integratie maar desintegratie en verval. Als ze in een ander land langer blijven, bezetten ze die land. Herkomstlanden verbonden koloniën verbreden en afwachten op de complete verval van het gastland! Turkije wilt alleen om die redenen naar EU. Turken willen verder niks mee te maken met de Europese cultuur, normen en waarden; Turkse premier Erdogan propageert Turkse bevolkingsgroei en vecht tegelijkertijd voor een lidmaatschappij bij de EU!: [Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen panele katılmak için geldiği Uşak'ta halka hitap etti Genç nüfus ile ilgili olarak "Sizinle bir Başbakan olarak değil, dertli kardeşiniz olarak konuşuyorum. Biz genç nüfusumuzu aynen korumalıyız. Bir ekonomide aslolan insandır. Bunlar Türk milletinin kökünü kazımak istiyor. Yaptıkları aynen budur. Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın." dedi. HURRIYET].
28 Miljoen Turken staan klaar om te vertrekken naar EU landen en hij wilt nu nog meer geboortes bij de Turkse vrouwen(volgens Turkse pers minimaal 3, massa verzameling van zoveel mogelijk Turken tegen de zwakke Europeanen..), verschrikkelijk!. Turken willen graag met nog meer lieden naar "oude" Europa. Libische Kadaffi steunt ook islamitische instroom en bouw van hele infrastructuur. Kadaffi dreigt zwakke EU politicus als ze bv. de bouw van moskeeminaretten stopzetten. Islamitische leiders die zich "anti- racist" noemen, hebben de moord op Van Gogh goedgepraat of zelfs terecht genoemd, want het westen te beschuldigen van gebrek aan respect en integriteit door satire aan de kaak te stellen is niets meer dan een afleidingsmanoeuvre. De Erdogan's, Kadaffi's islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te bedreigen; de islam onderdrukt en vermoordt massaal mensen die proberen islamitische misstanden op de gespreksagenda te zetten, ook als zij dit op een nette manier doen.

Ten slotte: Het soort migranten dat momenteel Nederland binnen mag is (onbedoeld) geselecteerd op kansarmoede (met name:valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden) in plaats van op talent (een echt immigratiebeleid). Dat ligt aan het beleid, niet aan die migranten.

Er moet een nieuwe beleid komen om de jongeren te verplichten deel te nemen aan de Nederlandse militaire organisatie in plaats van dat hen verplicht kan stellen deel te nemen aan herkomstlanden militaire organisaties waarbij zij hun recht op principiële bezwaren schijnbaar verspeelt hebben. Juridisch valt dit niet uit te leggen met betrekking tot de rechten van de Nederlandse burgerschap.
Het moet afgelopen zijn van dat excuus die we vaak van de Marokkaanse en Turkse ouders horen: "Ja!, maar wij mogen ons kinderen niet slaan, anders komt de politie, wij kunnen niets doen, dus! Wij kunnen niet slaan", horen we vaak, maar dat is geen excuus. Deze Moslims die denken dat de opvoeding per definitie met een stok gaat (typisch mohammedaanse cultuur). De ontspoorde kinderen zijn vaak het slachtoffers van hun herkomstlanden mentaliteit, nooit aandacht, liever naar moskee of speciale islamitische trainingskampen - internaten.
Nu proberen ze op alle mogelijke manieren Nederlandse cultuur te demoderen. Zelfs onze kinderen worden nu, van jongs af aan al, geïndoctrineerd met politiek-pro islam beleid; moslims bemoeien zich niet met onze maatschappij. Ze zijn alleen in afwachting... Gezien het aantal schotels wordt er uitsluitend Turkse en Marokkaanse zenders gekeken. Ze kijken niet naar de Nederlandse TV, er zijn nu alleen Turkse of Arabische TV schotels. Moslimlanden TV schotels hebben Nederland grote ellende opgeleverd. Er moet een einde komen aan de golf van de Turkse en Arabische TV schotels.
We moeten met z'n allen toch integreren? Dit is zeker niet de manier. In welk land en tijd leven ze nou eigenlijk? Het moet toch niet gekker worden. Welke achterlijke beleid heeft dit veroorzaakt? Laat ze eerst gewoon trachten het Nederlandse nieuws en de actualiteiten rubrieken te volgen en stoppen met dit vijandelijke opvoeding.
Moskeebouw: Stop nu bouw van moskeeminaretten; De toren zijn niet alleen bedoeld om van daaraf moslims – en (nog) niet-moslims! – op te roepen tot het rituele gebed, ze symboliseren de val van Nederland. Moslims willen straks vijfmaal daags vanaf het krieken van de dageraad in de wijde omtrek van de moskee het islamitisch getuigenis te laten horen en op die manier alle niet- islamieten af te schrikken en uiteindelijk definitief verdrijven...Moslims die de belichaming van zo'n typische Islamitische overheersingdrang en strijdlust getuige zijn via moskeebouw oproep tot praktische bezetting van Nederland die onderschreven wordt door de vertegenwoordigers van de gehele Turkse en Arabische moslim organisaties. Turkse en Arabische dreigingen worden samengevoegd met deze verontrustende realiteit, als gewillige afleiding van de panislamitische dreiging die hun barbaarse regime al meer dan vier decennia vormt.

Inburgering: ondanks extra kosten zijn er geen verbeteringen waargenomen: huidige beleid tolereert Boerka, hoofddoek, moskee, islamscholen en hele Islamitische expansie. Er is geen concrete kritiek tegen de ongepaste gewoontes van de moslimmigranten. Jarenlang volgen ze kapitaal kostende cursussen, maar weten ze nog niet hoe Nederlandse vlag er uit ziet; eigen TV schotels,eigen vlag, eigen moskeen, eigen, verenigingen: alles is nu eigen en apart van de Nederlandse maatschappij...! Inburgeringbeleid biedt geen oplossingen voor het echte probleem: het cirkelproces van afwenden en afkeer die dat in gang gezet is door een grote groep, wordt aangestuurd door hun herkomstlanden machthebbers...De toenadering door het verlopen van de generaties heeft nu geen kans, omdat die nieuwe generaties ook door steeds sterker gewordende 5.colonne - Islamitische infrastructuur, vaste voet (moslims noemen- hicret) wordt gecontroleerd. De niet verwijdering kringproces en externe factoren kan leiden tot ernstige maatschappelijke problemen inclusief de mogelijkheid van een catastrofe.
Mensen die duizenden jaren in de woestijnen of op de bergen geïsoleerd geleefd hebben denken meteen dat ze gelijk hebben, omdat de Nederlandse regering zich met zijn eigen beleid aanpast aan hun cultuur. Aantrekkingskracht voor de foute gestoorde moslims is op deze manier niet afgenomen en ook hier geboren moslims zijn veel agressiever en gevaarlijker dan hun ouders. Er komen nog meer aparte Turkse en Marokkaanse organisaties en andere instellingen bij. In de grote steden van Nederland overleven zeer gevaarlijke Moslims gemeenschappen. Door kettingmigratie zijn hele dorpen naar Nederland overgebracht. Vader haalt broer, broer haalt neef, enzovoort tot alle mannen in Nederland zijn. Door gezinshereniging en huwelijksmigratie komen de vrouwen en kinderen erbij. Neef en nichtjes trouwen met elkaar en hun vreselijke geboorteproces dreigt alles homogenere te maken: er wordt alles hallal!!! Ze hebben nu meerderheid in allerlei stadsdelen met symbolische politie kantoren. Dit is begin van het bekende Kosovo toestand...Ze dreigen straks nog meer gebieden te zuiveren van de oorspronkelijke bewoners en een aaneengesloten grote gebied te creëren (zie Marcouch voorstel..)Er worden nog meer moskeen en islamscholen opgericht. Nog meer vrouwen dragen hoofddoeken of andere soort symbolen die andersdenkenden provoceren. Vreselijke toename van hoofddoekvrouwen [meerderheid hier geboren en door de herkomstlanden georganiseerde jonge vrouwen] die politieke islam [meeste Moslimvrouwen zien hoofddoek als een vlag, een belangrijke politieke symbool] willen implementeren. Het gaat dus niet om de taal of goddienst, het gaat puur om de politieke ideologie en aansturing vanuit buitenland: hun echte inburgering onder de huidige politieke omstandigheden is niet meer denkbaar (er zijn geen voorbeelden in de Europese geschiedenis). Continue apart organiseren om eigen waarden en normen af te dwingen die zij willen, opeisen van moslima zwemuurtjes, ook nog in burkini willen zwemmen, zoveel haat en dat allemaal na de kapitaal vernietigende inburgering cursussen. En als ze hun zin niet krijgen komen de allah, wallah, insallah, masallah zingende bendes van halal ons wel even vertellen hoe het precies zit. Maar tegen de uitwassen van hun eigen geloof kunnen ze ineens niks meer, dan vinden ze de weg naar rechter, demonstratie en media ineens niet meer. Is dit wat inburgeraars uiteindelijk geleerd hebben?. Demoniseren van de Westerse wereld en met name in Nederland is een grote bedreiging. De situatie waarin de Islam langzaam de macht overneemt zoals hier, is in Moslimlanden ondenkbaar. Niet Moslims krijgen daarvoor eenvoudig de kans niet. Waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze. Ze willen nu in veel staatsdelen, incl. op de scholen en gemeenten, dat de hele keuken halal wordt: "hier is alles hallal enz, ziet u nu overal.". Op deze manier dat Nederlandse culturele erfgoed definitief geschrapt wordt door deze inburgeringcursisten is onacceptabel. Huidige Inburgeringbeleid werkt alleen voor de Moslims die continue manipuleren en van tijd winnen. Waar het om gaat, is de moslimimmigranten los te maken van de huidige misstanden. Nieuwe integratiebeleid moet zorgen dat de Islamitische koloniën die hier ontstaan door het hanteren door moslimimmigranten van islamitische politieke ideologie en werkwijze, uiteindelijk moeten verdwijnen. Als de invasie lust moet verdwijnen, moet het hanteren door moslimimmigranten van islam- infrastructuren verdwijnen. Maar aangezien dat zelf niet kunnen, zal dat opgelegd moeten worden. Dat wil zeggen: men zal ostentatieve, eigen onderwijsinstellingen, politieke machtscentrum, moskeeën en andere islamsymbolen in de openbare ruimte ze ver mogelijk moeten terugdringen. Met als minimale iets dat wel degelijk mogelijk is: het verbieden van islamsymbolen in openbare gebouwen en instellingen, zoals scholen. Maar toch door de onmogelijkheid om dit doel te bereiken blijft als een onvermijdelijke mislukking. Met elk land waar ze grote groep vormen, ging het bergafwaarts. Hoe meer in de aantallen, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen: Als wij hier heel de hele onderste laag van de bevolking van Marokko en Turkije moeten huisvesten, -terwijl dat soort landen niet willen meewerken aan verdere ontwikkeling van deze groep- gaat Nederland zeer zware tijden tegemoet en dat is voor meer dan 90 % van de Nederlanders onacceptabel. Bovendien kunnen wij niet alle laaggeschoolden en ongeschoolden en analfabeten uit Turkije en Marokko gaan opvangen. Er zitten er hier al genoeg. De overheid moet afstand nemen van het huidige beleid; er moet erkent worden dat er een aanzienlijk grote groep bestaat die absoluut niet wilt samenleven met de Nederlanders, en dat ook niet kan. Dat heeft grote gevolgen voor het beleid inzake integratie, inburgering, en sociale cohesie.

Er moet een nieuwe beleid komen om te zorgen dat men nu een keuze kan maken tussen remigratie en Nederlandse burgerschap,.. "de geliefde neef en nichtjes" aan elkaar te koppelen in Marokko of Turkije, om ze daar te laten blijven.
Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van deze Moslims die al onderweg tegen Nederlandse cultuur zijn. Stop de massa-immigratie en gezinshereniging! Een gezin kun je ook vormen in Marokko of Turkije. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Nederland gaat kapot als men op deze weg blijft doorgaan!

Met vriendelijke groeten,
Rudy Pontian
Melissa Silver